Dzisiaj imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina Czwartek, 17.04.2014

Sonda: Czy podobają Ci się wzory nowych symboli Nowego Sącza: sztandaru, chorągwi, pieczęci, herbu i barw Miasta?

Najczęściej czytane:

Działalność Fundacji Sądeckiej


Zakres działalności Fundacji Sądeckiej obejmuje wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalno – oświatowego oraz społecznego. Fundacja podejmuje także wszechstronne działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Realizuje wiele programów dotyczących problematyki wsi, edukacji, ubogiej młodzieży oraz promocji i organizacji wolontariatu. Do zakresu działalności Fundacji należy także promocja Sądecczyzny i samorządności, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
Działalność Fundacji Sądeckiej w ramach pomocy społeczno – gospodarczej podejmuje wiele inicjatyw na różnych płaszczyznach. Są to m.in.:
 

I. „Lato Wiejskich Dzieci”

Fundacja w ramach pomocy dla środowisk wiejskich rokrocznie organizuje nieodpłatne kolonie dla dzieci i młodzieży pochodzących z tzw. „ trudnych środowisk”, będących w trudnej sytuacji materialnej.
W okresie od 1992 do 2012 roku z kolonii skorzystało 9 977 dzieci i młodzieży z Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Podhala, Gorlickiego i Tarnowskiego. Letni wypoczynek organizowany jest pod hasłem „ Lato Wiejskich Dzieci ”. W roku 2012 z kolonii letnich skorzystały 63 osoby. Kolonie letnie organizowane są w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach na terenie powiatu nowosądeckiego. W trakcie trwania kolonii realizowany jest bardzo atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych, turystycznych i sportowych, jak również organizowane są zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uzależnionych /alkohol, nikotyna/. Kadrę wychowawczą stanowią doświadczeni pedagodzy. Nabór i kwalifikacja uczestników kolonii odbywa się przy udziale Gminnych Ośrodków Opieki Społecznej, Służby Zdrowia, Gminnych Komisji Specjalistycznych. W organizacji wypoczynku letniego współuczestniczą samorządy terytorialne, w tym zakresie Fundacja Sądecka współpracuje również z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 

II. Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków

Przedsięwzięciem stałym o charakterze oświatowym jest prowadzony od 1992 roku Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków. Poprzez ten fundusz Fundacja wspiera, a w niektórych przypadkach umożliwia naukę zdolnej młodzieży wiejskiej z rodzin niezamożnych.
W roku szkolnym 2012/2013 pomocą objęto 152  uczniów. Łączna wartość wypłaconych stypendiów (120-150 zł miesięcznie) wyniosła 204.600 zł.
Stypendia przyznawane są w oparciu o opracowany regulamin i w porozumieniu z przedstawicielami samorządów lokalnych. Na stypendium naukowe mogą liczyć gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z najlepszymi świadectwami, liczy się średnia ocen oraz dochód na jednego członka w rodzinie. Wysokość udzielanego stypendium klasuje się w granicach od 100 – 300 zł miesięcznie. Fundacja udziela dodatkowo stypendia socjalne, które stanowią trzykrotną wartość miesięcznego stypendium naukowego. Stypendia socjalne skierowane są do uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce i będących w trudnej sytuacji materialnej. Udzielono również 128 pożyczek studenckich na łączną wartość 345.600 zł. Pożyczki studenckie przyznawane były w wysokości średnio 3.000 zł w roku akademickim i spłacane po zakończeniu studiów.
 

III. „Serce-Sercu”

W ramach pomocy społecznej Fundacja Sądecka co roku organizuje przedświąteczną akcję charytatywną pod hasłem „ Serce –Sercu”. W ramach tej akcji każdego roku przeprowadzana jest świąteczna zbiórka żywności w wybranych placówkach handlowych na terenie Nowego Sącza, Starego Sącza, Limanowej i Krynicy. Zebrane z tej akcji artykuły i sporządzane paczki trafiają do najbardziej potrzebujących, wielodzietnych rodzin z powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego oraz miasta Nowego Sącza. W roku 2012 udało się sporządzić i przekazać potrzebującym 1347 paczek.
W realizacji akcji czynnie udział biorą wolontariusze ze szkół średnich i policealnych oraz firmy z rejonu Małopolski. Paczki za pośrednictwem lokalnych i społecznych liderów trafiają do najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi
i miast. Ogółem Fundacja Sądecka w ciągu swojej działalności pomogła w ten sposób 13.156 rodzinom.
 

IV. „Sądeczanin Roku”

W zakresie promocji Sądecczyzny oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych Fundacja Sądecka każdego roku przeprowadza plebiscyt o zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku. Ideą plebiscytu jest promowanie ludzi nietuzinkowych, zasłużonych dla środowisk lokalnych, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny. Osoby te cieszą się szacunkiem innych ludzi, swoim życiem i pracą pomagają innym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie postaw obywatelskich, promują tradycje swojego regionu oraz dają przykład lokalnego patriotyzmu.
Nominacje w plebiscycie mogą składać organizacje społeczne, samorządowe, stowarzyszenia regionalne, branżowe i urzędy administracji terenowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. Laureaci tego plebiscytu wybierani są przez mieszkańców Sądecczyzny.
 

V. Stowarzyszenia

Fundacja Sądecka niemal od początku swojej działalności inicjuje i wspiera działalność różnych Stowarzyszeń. Należy wymienić tu Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy, które skupia ok. 3475 osób zrzeszonych w 40 kołach gminnych. Członkowie tego Stowarzyszenia korzystają z nieoprocentowanych pożyczek, których spłata rozłożona jest na dogodne raty. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej powstało i rozwinęło się przy wsparciu merytorycznym i finansowym Fundacji Sądeckiej (obecnie skupia ok. 206 sołtysów z powiatu nowosądeckiego). Statutowym celem tego Stowarzyszenia jest reprezentacja najniższego szczebla samorządu lokalnego wobec administracji samorządowej i państwowej. Natomiast Stowarzyszenie św. Floriana, które powstało w 1992 roku skupia ponad pół tysiąca druhów z ok. 90 jednostek OSP z Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Gorlickiego i Podhala. Członkowie Stowarzyszenia św. Floriana uczestniczą w szkoleniach , organizują konkursy (np. na najlepszego strażaka), współuczestniczą w organizowaniu Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” w Nowym Sączu, organizują pielgrzymki, czy też urządzają ogniska. Działalność tych stowarzyszeń powstałych przy Fundacji Sądeckiej w bardzo istotny sposób wpłynęła na kształtowanie aktywnych postaw lokalnych mieszkańców.
 

VI. Szkolenia, kursy, warsztaty

Fundacja Sądecka corocznie prowadzi szeroką działalność szkoleniową. Od 1992 roku z rozmaitych szkoleń, kursów i warsztatów skorzystało setki rolników, przedsiębiorców, liderów lokalnych społeczności. Z początku działalność edukacyjna Fundacji dotyczyła „abc biznesu”, miała na celu upowszechnianie wiedzy o mechanizmach gospodarki rynkowej. Kursantów uczono jak założyć własną firmę, opracować biznesplan, rozliczać się z fiskusem. Następny etap szkoleń, w okresie przedakcesyjnym, obejmował wiedzę o instytucjach i mechanizmach rządzących Unią Europejską. Natomiast od 2005 roku nacisk położono na szkolenia w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Kursanci dowiadywali się jak skutecznie aplikować o unijne środki, jak wypełnić poprawnie wniosek, a potem rozliczyć się z pozyskanych funduszy.
 

VII. Konferencje i seminaria

Fundacja Sądecka jest również organizatorem konferencji gospodarczych, poświęconych żywotnym problemom Sądecczyzny oraz organizatorem seminariów i konferencji poświęconych ekonomi, historii Sądecczyzny, wybitnym Sądeczanom oraz kulturze i tradycjom regionu.
Rok 2007: Seminarium pt. „Ks. Prof. Bolesław Kumor na tle epoki”,
Rok 2008: Seminarium „Bóg Honor Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie
niepodległej Rzeczpospolitej”, Konferencja pt. „Sądeckie drogi wczoraj, dziś, jutro”
Rok 2009: Seminarium „Środowisko naturalne - atut czy przeszkoda w rozwoju Sądecczyzny”; Seminarium „Nasza droga do Euro - nadzieje i zagrożenia”; Konferencja „Kurierzy Słowa Bożego”
Rok 2011: Seminarium „Ekonomia po sądecku”, Seminarium „Prezydencja w Małopolsce. Współpraca transgraniczna gmin, miast, powiatów Małopolski, a rozwój regionu”
Rok 2012: Seminarium naukowe „Dziedzictwo kulturowe w regionie”, Cykl spotkań plenerowych „Sądecki Festiwal Kultury” pod patronatem województwa małopolskiego, „Krynickie spotkania z kulturą” pod patronatem województwa małopolskiego.

Fundacja Sądecka zorganizowała również cztery edycje Oceny Aktywności Gmin Sądecczyzny we współpracy z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
 

VIII. Pielgrzymki

Od 1997 roku organizowane były pielgrzymki Fundacji Sądeckiej oraz Stowarzyszeń współpracujących do Sanktuarium Matki Bożej Przydonickiej w Przydonicy oraz Ptaszkowej. Od 2008 roku pielgrzymki odbywają się w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.
W pielgrzymkach uczestniczą członkowie stowarzyszeń: Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej, Stowarzyszenie im. Św. Floriana, Stowarzyszenie Regionalne. Do Starego Sącza zjeżdżają też samorządowcy wszystkich szczebli. Celem tych spotkań jest podnoszenie wartości duchowych oraz kultywowanie tradycji naszych ojców.
 

IX. Wycieczki, pikniki, festyny

Fundacja Sądecka sponsoruje pielgrzymki, wycieczki, wyprawy do kina, festyny i pikniki organizowane przez szkoły, parafie, stowarzyszenia. Na przychylność Fundacji mogą liczyć przede wszystkim organizatorzy imprez dla dzieci oraz organizatorzy imprez o charakterze edukacyjnym. W ramach pomocy wykupywane są seanse na wartościowe filmy /w 2009 roku-na film o ks. Jerzym Popiełuszce i gen. Emilu Fieldorfie, a w 2011 r. – na film „Bitwa Warszawska”. / Członkowie stowarzyszeń współpracujących z Fundacją oraz przedstawiciele samorządów lokalnych mogą uczestniczyć również w wycieczkach o charakterze krajoznawczym i edukacyjnym. Zainteresowaniem cieszyły się szczególnie wyprawy na dawne Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej, do miejsc związanych z historią Polski.
 

X. Konkursy

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Stan wojenny i jego następstwa”
W grudniu 2012 roku po raz trzeci pod patronatem Fundacji Sądeckiej został zorganizowany Powiatowy Konkurs Historyczny „Stan wojenny i jego następstwa”. Konkurs ma na celu popularyzację historii i uwrażliwienie na bolesne dla narodu wydarzenia, a także przypomnienie postaw walczących o wolność i represjonowanych. W nagrodę uczniowie otrzymują roczne stypendium za I miejsce i półroczne za II z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków.
Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

V Konkurs Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu odbył się pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego – Zygmunta Berdychowskiego. Dotyczył ”Europy Środkowo - Wschodniej: procesów transformacji, europejskiej integracji, partnerskiej współpracy. Fundacja Sądecka oraz Sądeczanin ufundowali stypendia w wysokości 1500, 1200 i 100 zł kolejno za I, II i III miejsce. Konkurs ten miał na celu zachęcić młodzież ponadgimnazjalną do studiowania kierunków ekonomicznych, zainteresować problematyką transformacji gospodarczej Polski i krajów Europy Środkowo – Wschodniej.

Konkurs literacki „Największa miłość rodzi się w codzienności. Opowieść o mojej rodzinie”

Najnowsze przedsięwzięcie Fundacji Sądeckiej. Pierwsza edycja konkursu rozpoczęła się 8 marca 2012 roku. Autorzy, nie tylko z Sądecczyzny, nadesłali w sumie 12 opowiadań. Opowiedzieli historie czasami piękne i radosne, a czasami smutne i bolesne, ale wszystkie pokazywały rodzinę jako największą wartość kształtującą każdego człowieka w jego zdolność miłości ludzi i Boga.

XI. Sądeczanin

Od stycznia 2008 roku Fundacja Sądecka prowadzi działalność wydawniczą, jest wydawcą miesięcznika „Sądeczanin” oraz portalu informacyjnego Sadeczanin.info. Miesięcznik o objętości 100 stron, zawierający informacje o aktualnych wydarzeniach z regionu, ciekawe reportaże i relacje, interesującą publicystykę oraz komentarze. Popularyzuje on historię i kulturę regionu, a także przedstawia sylwetki wybitnych Sądeczan. Portal internetowy „Sądeczanin” obejmuje swoim zasięgiem głównie region Sądecczyzny oraz województwa małopolskiego. Ciągły wzrost zainteresowania tą formą przekazu wiadomości, przejawia się w frekwencji czytelnictwa na poziomie około 2,5 miliona odsłon miesięcznie. Wielkość tą kształtują zarówno internauci z dwóch wspomnianych obszarów, jak również z całej Polski, czy nawet z innych krajów europejskich.
 
Powiedzieli o Fundacji Sądeckiej
Andrzej Szkaradek – szef sądeckiej Solidarności
- Nigdy nie wiadomo, czym Zygmunt Berdychowski zaskoczy i co nowego chowa w zanadrzu, ale zawsze jest to jakaś cenna inicjatywa służąca Sądecczyźnie.
Ks. prałat Józef Babicz - proboszcz parafii w Marcinkowicach

- O Fundacji Sądeckiej i panu Zygmuncie można mówić tylko dobrze, trudno przecenić wartość wszystkich dzieł wyrosłych wokół Fundacji. Ta działalność to prawdziwie praca na Bożej niwie.

Władysław Wnętrzak - wójt gminy Rytro

- Od lat nasza gmina współpracuje z Funduszem Stypendialnym imienia Braci Potoczków. Dzięki temu wielu uczniów z naszego terenu otrzymywało stypendia, co było ulgą dla budżetów rodzinnych.

Krzysztof Pawłowski - założyciel i prezydent Wyższej Szkoły Biznesu – Nacional Louis Universite w Nowym Sączu

- Podziwiam energię, pracowitość i pomysłowość Zygmunta Berdychowskiego. Ten człowiek sam jeden robi więcej dla Sądecczyzny niż kilka instytucji razem wziętych.

Leszek Zegzda – radny województwa małopolskiego

- Wspaniałe są konferencje organizowane przez Fundację Sądecką. Pamiętam konferencję o ks. profesorze Kumorze i sądeckich generałach, a także konferencje gospodarcze – o sądeckich drogach i środowisku naturalnym Sądecczyzny.

Józef Zygmunt – dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, były radny powiatu nowosądeckiego

- Prezes Fundacji Sądeckiej Zygmunt Berdychowski został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, przyznawaną przez Radę Powiatu Nowosądeckiego. Chyba nikomu bardziej ta odznaka się nie należała.

Wiesław Janczyk - poseł na Sejm RP

- Z Fundacją Sądecka współpracowałem przez wiele lat jako prezes Kasy Wzajemnej Pomocy w Męcinie. To wspaniała rzecz. Nieoprocentowane pożyczki z kasy łagodzą biedę na wsi.