Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 8 lipca. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
09/11/2019 - 13:05

Dostali ponad 7 milionów. Co z tym zrobi Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego (LGD) jest Stowarzyszeniem działającym na ternie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna- Zdrój i Rytro, mającym na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Główne cele i działania naszej organizacji skierowane są na: podnoszenie poziomu życia mieszkańców, podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa, wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców i rozwoju wspólnot lokalnych oraz przedsiębiorczości, upowszechnianie wiedzy o Sądecczyźnie poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, promocję kultury, walorów turystycznych i sportu a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu niektórych grup mieszkańców.

W ramach działania „Wsparcie  dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” została opracowana Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR).
W dniu 16 maja 2016 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu została  podpisana Umowa Ramowa z Samorządem Województwa Małopolskiego, której celem jest  wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze gmin wchodzących w skład naszego LGD.

Kwota, jaką otrzymaliśmy wynosi 7 321 500 zł i zostanie przeznaczona na dofinansowanie dla całej lokalnej społeczności na poprawę jakości życia i polepszenia dostępu do kultury, nauki sportu oraz rozwoju przedsiębiorczości  lokalnej zwłaszcza w usługach turystycznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO”.

 1. Wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw w oparciu o zasoby lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
 2. Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw w szczególności w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku.
 3. Poprawa jakości infrastruktury szeroko rozumianej kultury oraz zabytków.
 4. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru.
 5. Wsparcie dla inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną.
 6. Promowanie włączenia społecznego poprzez edukację w obszarze deficytowych zawodów specyficznych dla obszaru.
 7. Budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej w tym rewitalizacja zabytków.
 8. Aktywizacja mieszkańców poprzez tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze.
 9. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych (m.in. w dziedzinie kultury i rekreacji)

KTO MOŻE  UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 1. O pomoc w utworzeniu lub poszerzeniu istniejącej działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot będący:

Osobą fizyczną, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 •  jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym  LSR – w przypadku, gdy stara się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej,
 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalności gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy stara się o dofinansowanie na poszerzenie istniejącej działalności gospodarczej.
 1. Osobą prawną, w tym m.in.: JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły – znajdujące  się na obszarze wiejskim objętym LSR;
 2. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Beneficjentem projektów grantowych może być:

 1. Osoba fizyczna (będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR).
 2. Osoba prawna (inna niż LDG).
 3. Grupa nieformalna, tj. np. Koło Gospodyń Wiejskich.
 4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie

INTENSYWNOŚĆ POMOCY I LIMITY

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Wnioskodawca w okresie 2 lat porzedzajacych dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności  gospodarczej.
 2. Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy  i w pełnym zakresie.
 3. Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 4. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, w tym samo zatrudnienie (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę). Możliwe zatrudnienie np. 2 osób na ½ etatu.
 5. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Okres związania z projektem – 5 lat.
 6. Pierwsza transza dofinansowania zostanie wypłacana w wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja zostanie zrealizowana zgodnie z Biznesplanem.

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą i nadal wykonuje tę działalność.
 2. Podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi takiej pomocy.
 3. Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 4. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę). Możliwe zatrudnienie 2 osób na ½ etatu.
 5. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Okres związania z projektem – 5 lat.
 6. Poziom dofinansowania  - 70% kosztów kwalifikowanych (30% wkładu własnego). Refundacja poniesionych kosztów.

WSPARCIE NA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE NIEKOMERCYJNE, OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Dofinansowanie od 63,63% (dla JST) do 100% (organizacje pozarządowe) kosztów kwalifikowalnych, w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy.
 2. Refundacja poniesionych kosztów po zrealizowaniu projektu.
 3. Utrzymanie trwałości projektu przez 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI

1. Ogólne ( honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) – do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

3. Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.

4. Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.

5. Zakup nowych maszynlub wyposażenia.

6. Zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.

7. Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami.

8. Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.

9. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów.

10.Podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli nie będzie odzyskany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PREMIOWANE PRZEZ LGD BĘDĄ OPERACJE SPEŁNIAJĄCE JEDNO LUB KILKA Z WYMIENIONYCH PONIŻEJ KRYTERIÓW:

 • innowacyjne, m. innymi w zakresie: wdrożenia nowego lub znacząco udoskonalanego produktu lub usługi (w tym turystycznego) lub procesu lub organizacji na obszarze miejscowości, wdrożenie nowego sposobu wykorzystania istniejących zasobów/surowców przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych na terenie danej miejscowości z obszaru LGD;
 • przewidujące zastosowanie rozwiązań proekologicznych sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym;
 • związane z rozwojem branży turystycznej i zwiększające atrakcyjność obszaru poprzez poprawę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej;
 • generujące nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla operacji w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, w której wnioskodawca zatrudni osobę należącą do grupy defaworyzowanej;
 • wykorzystujące minimum dwa zasoby lokalne z terenu LGD (zasoby: historia, tradycja, kultura, przyroda, infrastruktura turystyczna, lokalne produkty lub usługi);
 • ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych (ze względu na dostęp do rynku pracy), czyli:

-młodzi, wykształceni, bez pracy do 35 roku życia,

-kobiety, które nie były aktywne zawodowo przez okres ostatnich 3 lat

-osoby niepełnosprawne, których szanse na znalezienie zatrudnienia na wsi są niewielkie,
- osoby starsze 50+.

 • w przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, LGD przewidziała w lokalnych kryteriach wyboru preferencje dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są w Biurze LGD oraz stronie internetowej Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego: www.perlybeskidu.pl

Nasz adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego

33-343 Rytro 380 (parter Hotelu Perła Południa)

Biuro czynne od godz. 7.30-15.30

tel. 18 44 97 135,603 114 489.

email: [email protected]

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)