Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
25/01/2016 - 10:30

Gmina Grybów opracowuje Program Rewitalizacji

Gmina Grybów rozpoczęła procedurę opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji .

„W celu ożywienia rozwoju społeczno-gospodarczego naszej Gminy podjąłem decyzję o rozpoczęciu procedury zmierzającej do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Aby Program ten miał szansę sensownej i pożytecznej realizacji, niezbędne jest już na samym początku Wasze zaangażowanie w proces jego tworzenia. ANKIETA, do wypełnienia której serdecznie Państwa zachęcam, daje Państwu okazję do współtworzenia dokumentu o charakterze strategicznym, który w wybranych przez Państwa obszarach, będzie wyznaczał kierunki rozwoju Gminy Grybów na następne lata.” - pisze wójt.                                                                                               

Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie problemów społecznych oraz problemów im towarzyszących:

 1. gospodarczych (np. niski stopień przedsiębiorczości),
 2. przestrzenno-funkcjonalnych (np. niewystarczający stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną, drogową i społeczną – usługi),
 3. technicznych (np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych),
 4. środowiskowych (np. obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi, bądź stanu środowiska)

oraz zlokalizowanie ich w konkretnych obszarach Gminy Grybów.

Uzyskane na podstawie ankiety informacje zostaną wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, na podstawie którego Gmina podejmować będzie dalsze działania, mające na celu skuteczne wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej, przy czym:

 • Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.
 • Stan kryzysowy – to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
  (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji) lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym).
  Obszar zdegradowany – to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.
 • Obszar rewitalizacji – to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.
 • Program rewitalizacji – to wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Wypełnioną ankietę można przekazać:

1.   drogą elektroniczną na adres:  [email protected]

2.   drogą korespondencyjną na adres:

      Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul Jakubowskiego 33 z dopiskiem „Konsultacje społeczne”,

3.   bezpośrednio do Urzędu Gminy Grybów - Referatu Budownictwa i Inwestycji, Ip. pok. nr 13.

Informacji w sprawie ankiety udziela Piotr Piechnik pok. nr 13, tel. 18 448-42-30

(opr.jg) źródło: UG GrybówDziękujemy za przesłanie błędu