Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
13/11/2020 - 08:15

Jak sejmik radził nad strategią rozwoju Małopolski i co z tego wyniknie

Jakie będą cele i kierunki polityki dla naszego regionu? Odpowiedź na to pytanie zawiera najważniejszy samorządowy dokument czyli strategia rozwoju województwa małopolskiego. Nad jej aktualizacją pracują radni sejmiku.

Radni sejmiku podczas prowadzonej online  ostatniej sesji pracowali nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Małopolska 2030”. Dokument jest już po pierwszym czytaniu.

- Uwzględnia on wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach opiniowania, uzgodnień i szerokich konsultacji społecznych – wyjaśniał marszałek Małopolski Witold Kozłowski. – Ich elementem były w szczególności wnioski i postulaty zgłaszane do projektu dokumentu w formie pisemnej i ustnej, debaty regionalne poświęcone potencjałom, barierom i najważniejszym sprawom dla regionu w perspektywie 2030 roku, a także liczne spotkania konsultacyjne z udziałem przedstawicieli kluczowych środowisk i instytucji regionalnych – zaznacza marszałek.

Kozłowski przypomniał, że prace nad dokumentem rozpoczęły się pod koniec lutego 2019 roku. Sejmik przyjął wtedy tryb, zasady oraz harmonogram prac nad aktualizacją  strategii na lata  2011-2020. Następnie od maja do lipca 2019 r. w siedmiu lokalizacjach na terenie Małopolski odbywała się  pierwsza edycja debaty regionalnej. Z końcem sierpnia ubiegłego roku zarząd województwa  przyjął pierwszy projekt Strategii. Od września do grudnia prezentowano projekt  aktualizacji dokumentu pod nazwą  „Małopolska 2030”.

Z kolei w lutym i marcu tego roku odbyła się druga edycja debaty regionalnej. To były  konsultacje społeczne projektu strategii w różnych częściach województwa i druga tura zbierania uwag  do projektu. W kwietniu zarząd województwa przyjął raport z konsultacji społecznych. W październiku dokument został  skierowany do prac w sejmiku.

Strategia rozwoju „Małopolska 2030” zakłada harmonijny rozwój, zarówno w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej całej Małopolski. Zapisane w Strategii kierunki interwencji publicznej koncentrują się na wyrównywaniu dysproporcji terytorialnych i społecznych – zapewniał Kozłowski. -  Beneficjentami tak rozumianego rozwoju mają być wszyscy mieszkańcy Małopolski.

Dokument powstał we współpracy samorządu województwa małopolskiego z szerokim gronem partnerów społecznych oraz gospodarczych. Wytyczono w nim wizję rozwoju regionu, główne kierunki oraz strategiczne zadania w najbliższej dekadzie.  Pierwsza część strategii „Małopolska 2030  obejmuje obecną sytuację regionu oraz główne trendy, które będą determinowały rozwój regionu w perspektywie 2030 roku. Część druga definiuje wizję rozwoju Małopolski oraz główne kierunki działań służące jej realizacji.

Witold Kozłowski podkreśla, że strategia stawia na zrównoważony rozwój Małopolski i ma prowadzić  do podnoszenia jakości życia mieszkańców wszystkich obszarów regionu, przyczyniać się do wzmacniania więzi społecznych i budowania poczucia dumy Małopolan z tego, co uda nam się osiągnąć wspólnym wysiłkiem.

- Szczególne miejsce w Strategii zajmuje rodzina. Pragniemy, aby dzięki wspólnemu wysiłkowi samorządu województwa i jego partnerów w ciągu nadchodzącej dekady region stał się miejscem, które daje Małopolanom i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa i stabilności, oparte na poszanowaniu wartości duchowego i materialnego dziedzictwa, a jednocześnie, aby Małopolska była regionem z dynamicznie rozwijającą się gospodarką bazującą na innowacjach, w którym troszczymy się o środowisko dla dobra nas samych i następnych pokoleń- podkreśla marszałek i dodaje, że potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia w czasie pandemii koronawirusa, której skutki w 2020 roku odczuła większość Małopolan.

Odpowiedzią samorządu województwa na wybuch epidemii było szybkie przyjęcie i uruchomienie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na co przeznaczono ok. miliarda złotych. Dzięki tym środkom szpitale otrzymały niezbędny sprzęt medyczny, przedsiębiorcy uzyskali wsparcie pozwalające na dalsze prowadzenie działalności i utrzymanie miejsc pracy, uczniowie i kadra pedagogiczna otrzymali pomoc w zakresie zdalnego nauczania.

Pandemia, której skutków tak boleśnie doświadczyło wielu z nas sprawiła, że zweryfikowaliśmy priorytety nie tylko w bieżącej polityce rozwoju województwa, ale także w dłuższym horyzoncie czasowym. Szczególny nacisk położyliśmy w Strategii m.in. na takie zagadnienia, jak: rozwój e-usług medycznych, zapewnienie adekwatnych do potrzeb kadr medycznych, integrowanie systemów łączności i zarządzania pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo w regionie, dostosowanie placówek edukacyjnych do możliwości efektywnego prowadzenia nauki w trybie zdalnym, upowszechnianie w sieci dziedzictwa kulturowego i oferty instytucji kultury, promowanie i upowszechnianie elastycznych form świadczenia pracy, rozwój cyfrowych kompetencji oraz usług - informuje Kozłowski.

Podczas sesji głos zabierali radni, przedstawiciele Komisji i Klubów. Zgłaszano uwagi i propozycje, do których odniesie się zarząd. Decydujące dla przyjęcia i uchwalenia dokumentu będzie drugie  czytanie, które ma nastąpić w grudniu. (jagienka.michalik@sadeczanin.info)Dziękujemy za przesłanie błędu