Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
25/01/2016 - 09:30

Miliony na badania i prace rozwojowe

Do podziału między 16 regionów jest 98 mln euro.

Wsparcie będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych, prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorców, w których liderem jest jednostka naukowa. 

Nabór na projekty zostanie rozpoczęty po utworzeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju listy Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Lista taka powstanie na podstawie zakresów tematycznych i zagadnień badawczych zgłoszonych przez urzędy marszałkowskie.

Przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych mogą zgłaszać propozycje zakresów tematycznych i zagadnień badawczych przez wypełnienie fiszki („Fiszka RANB”) i przesłanie jej pod adres [email protected] w terminie do 10 lutego 2016 roku.

Do fiszki należy wpisać proponowane zakresy tematyczne i zagadnienia badawcze mając na uwadze, że: 

  • Zgłoszone zakresy tematyczne i zagadnienia badawcze muszą się wpisywać w małopolskie inteligentne specjalizacje.
  • Sformułowanie zgłoszenia i wpisanie do załączonej fiszki nie nakłada obowiązku realizacji projektu badawczego ze strony zgłaszających; nie przesądza także o tym, czy projekt dostanie dofinansowanie.
  • Na obecnym etapie formułowania zakresów tematycznych i zagadnień badawczych nie ma potrzeby tworzenia konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Takie konsorcja mają być organizowane już po utworzeniu przez NCBR Regionalnych Agend Naukowo Badawczych.
  • Decyzja, czy dane zgłoszenie zostanie uznane za Regionalną Agendę Naukowo-Badawczą należy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Jeśli zgłoszone przez małopolskie przedsiębiorstwo lub jednostkę naukową zakres tematyczny i zagadnienie badawcze nie zostaną uwzględnione przez NCBR jako Regionalna Agenda Naukowo-Badawcza, takie przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa z Małopolski będą mogły aplikować o środki bez ograniczeń w ramach innych Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Warunkiem jest tylko utworzenie własnego konsorcjum lub dołączenie się do innego konsorcjum ubiegającego się o dofinansowanie w ramach jednej z powołanych przez NCBR Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.
  • Aplikowanie o środki w ramach konkretnej Regionalnej Agendy Naukowo-Badawczej będzie możliwe zarówno w konsorcjach skupiających przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z różnych regionów, jak i takich, w których członkowie konsorcjum mają swoje siedziby w tym samym regionie (być może konsorcja międzyregionalne będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków).

Więcej informacji na temat Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych znajduje się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 s. 92-105 (link do najnowszej wersji dokumentu z 22.10.2015 r.:https://www.poir.gov.pl/media/10527/SZOP_POIR_22102015.pdf  

(opr.jg) źródło: WMDziękujemy za przesłanie błędu