Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 21 lutego. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
02/08/2019 - 16:35

Oświadczenie Sądeckich Wodociągów w sprawie obowiązujących taryf

W związku z projektem uchwały Rady Miasta Nowego Sącza dotyczącym uchylenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz dyskusji związanej z tym projektem wyjaśniamy, co następuje:
  1. Taryfa za wodę i ścieki na terenie Nowego Sącza oraz gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna, Chełmiec, Grybów, Łącko została zatwierdzona decyzją z 26 kwietnia 2018 r. na trzy lata przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obowiązuje do połowy 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że nieprawdziwe są informacje przekazywane podczas XVII sesji Rady Miasta Nowego Sącza o możliwości doraźnej zmiany taryfy. Zmiana może nastąpić jedynie w    uzasadnionych przypadkach opisanych w ustawie, które w chwili obecnej nie mają zastosowania.

Ponadto przypominamy, że w 2015 r. Wspólnicy podjęli uchwałę (dokument z 29 września 2015 r.) zobowiązującą Sądeckie Wodociągi do stosowania na całym obszarze działania jednolitej taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

  1. Dopłaty dla mieszkańców uchwalane są przez poszczególne samorządy. Na terenie działalności Sądeckich Wodociągów stosowane są od 2014 r. Mają bezpośredni związek z przeprowadzoną – największą w Małopolsce – inwestycją unijną w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Podstawą stosowania dopłat jest art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który mówi, że: „Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.”

Jednocześnie informujemy, że nieprawdziwe są tezy, że dopłaty dla mieszkańców są subsydiowaniem lub dofinansowaniem Spółki Sądeckie Wodociągi z budżetu miasta Nowego Sącza. Te nieprawdziwe stwierdzenia zawarte są w uzasadnieniu do projektu uchwały uchylającej dopłaty. Dopłaty dotyczą wyłącznie gospodarstw domowych i uzupełniają cenę płaconą przez mieszkańców do wysokości obowiązującej taryfy.

  1. Zysk Spółki Sądeckie Wodociągi za 2018 r. wyniósł 5,5 mln złotych i w całości został przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. Zdecydowało o tym Walne Zgromadzenie Wspólników uchwałą z 17 maja 2019 r. – bez sprzeciwu miasta Nowego Sącza.

Jednocześnie informujemy, że nieprawdziwe są informacje o tym, aby zgodnie z regulacjami prawnymi, które obowiązują Spółkę Sądeckie Wodociągi, zysk za 2018 r. mógł zostać przeznaczony na dopłaty do taryfowych grup odbiorców – jest to prawnie niemożliwe.

Ponadto stwierdzamy, że w obecnej sytuacji finansowej, zysk ten służy wyłącznie spłacie zobowiązań finansowych. Zobowiązania te zostały zaciągnięte z tytułu realizacji inwestycji, w tym największego projektu wodno-ściekowego w Małopolsce o wartości 420 mln złotych.

Obecnie zadłużenie spółki wynosi 115 milionów złotych, a tylko w tym roku przedsiębiorstwo spłaci ponad 15 milionów złotych kredytów, obligacji i odsetek. Podobnie będzie w latach kolejnych.

  1. Wydatki Sądeckich Wodociągów na rozwój i modernizację sieci prowadzone są przede wszystkim na terenie Nowego Sącza. Tylko w 2018 r. w Nowym Sączu wykonano zadania – z budżetu spółki – na kwotę 6,1 mln złotych. A w pierwszym półroczu2019 r. już prawie 4 mln złotych.

        Podsumowując: Sądeckie Wodociągi są zobowiązane do wyliczania wysokości taryfy zgodnie
        z obowiązującymi przepisami prawa. I spółka się do tego stosuje! To warunek zatwierdzenia taryfy przez państwowego regulatora – Wody Polskie.

Nowy Sącz, 2 sierpnia 2019 r.

Zarząd Spółki Sądeckie Wodociągi

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020