Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
21/04/2024 - 16:50

Przejściowo tracisz pracę: dlaczego ważne jest nie tylko zarejestrowanie się w urzędzie pracy, ale i wyrejestrowanie

Po wielu latach osłabienie wzrostu gospodarczego i kłopoty finansowe wielu firm przynoszą falę zwolnień grupowych. Pracownicy tracą pracę i choć ogólnie nie zagraża nam skokowy wzrost bezrobocia, w okresie przejściowym mogą być dłuższe lub krótsze problemy ze znalezieniem pracy. W tym czasie wsparciem może być zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to obwarowane jest wieloma ograniczeniami, których trzeba dopełnić, by uniknąć kłopotów.

W takich okresach bywa, że można pozyskać pracę czy podjąć działalność gospodarczą, ale takie przedsięwzięcie okazuje się nieudane i chce się ponownie skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych – tak zwanego zasiłku uzupełniającego. Może to być niemożliwe ze względu na zaniedbanie formalności, nawet nie ze złej woli, ale z braku dostatecznej wiedzy.

Kiedy trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy

Każda osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z posiadanego statusu. Jednym z obowiązków jest zawiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy lub rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy należy to zrobić?

Przepisy dotyczące rejestracji i wyrejestrowania osób bezrobotnych zawarte są przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dokumencie tym czytamy, że osoba bezrobotna to m.in. taka, która nie jest zatrudniona, nie wykonuje innej pracy zarobkowej i nie prowadzi działalności gospodarczej (nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Jak proponuje Wojciech Napora, ekspert rządkowej Zielonej Linii, na początek warto wyjaśnić pojęcia zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

Stosunek pracy nawiązuje się najczęściej zawierając umowę o pracę.

W myśl przepisów wymienionej ustawy inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Formalności w urzędzie pracy: powiadomienie i wyrejestrowanie

Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy) ma obowiązek zawiadomienia urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub otwarciu działalności gospodarczej. Stanowi o tym art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym czytamy:

„Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.”

Ekspert radzi, by po takim zawiadomieniu zrobić to wysyłając przez system praca.gov.pl wniosek „Zgłoszenie podjęcia pracy (PSZ-ZPP)” lub „Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej (PSZ-ZRDG)”. Wówczas następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy z powodu podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.

O wyrejestrowaniu osoby, która podjęła pracę (zatrudnienie, inną pracę zarobkową) lub podjęła działalność gospodarczą stanowi art. 33 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytamy w nim m.in., że starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.

Te warunki to m.in.: bycie osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej lub osobą, która nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nie dopełnisz formalności, nie dostaniesz zasiłku uzupełniającego

Osoba bezrobotna, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych, gdy podejmie pracę lub otworzy działalność gospodarczą, powinna wyrejestrować się z urzędu pracy, właśnie ze względu na te okoliczności (podjęcie pracy, otwarcie działalności gospodarczej).

Dlaczego to takie ważne? Osoba bezrobotna, która wyrejestruje się z tego powodu i potem w okresie krótszym niż 365 dni zarejestruje ponownie (zakończy pracę lub zakończy prowadzenie działalności gospodarczej), będzie mogła wrócić na zasiłek, tzw. zasiłek uzupełniający.

Ważne jest jednak jeszcze to, aby ponownie zarejestrować się w ciągu 14 dni od zakończenia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi o tym art. 73 ust 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym czytamy m.in., że bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego.   [email protected]) fot. StockSnap/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu