Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
30/03/2012 - 18:01

Stawiarski, Nowak, Golonka proszą marszałka o połączenie dróg

Starosta nowosądecki Jan Golonka, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz dwóch wójtów – Chełmca Bernard Stawiarski i Łososiny Dolnej Stanisław Golonka – napisali wspólne wystąpienie do marszałka Marka Sowy. Proszą o uwzględnienie w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 w Biczycach a drogą krajową nr 75 i przejęcie przez marszałka wiodącej roli w tej inwestycji.
Treść pisma do marszałka Małopolski samorządowcy uzgodnili 28 marca podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Chełmcu.

Oto treść pisma:

"W imieniu Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza oraz Gmin Chełmiec i Łososina Dolna zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020, a także w dokumentach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wykazie imiennych zadań strategicznych, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 w m. Biczyce a drogą krajową nr 75”, przebiegającego w rejonie Nowego Sącza i przejęcie przez Pana Marszałka wiodącej roli w tej inwestycji.

Uwzględnienie tego zamierzenia stanowiłoby kontynuację rozwoju sieci dróg stanowiących obejście miasta Nowego Sącza i Starego Sącza, z których do tej pory zrealizowano obwodnicę Starego Sącza, obejście wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie (jako połączenie drogi wojewódzkiej nr 969 z obwodnicą Starego Sącza w miejscowości Brzezna). Po zrealizowaniu (wg zakładanego terminu) w 2014 r. obwodnicy zachodniej Nowego Sącza – połączenia m. Brzezna z drogą krajową nr 28, wnioskowane przez nas zadanie stanowiłoby dopełnienie i zamknięcie tego układu. Pozwoliłoby objąć przygotowywany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad tzw. zamiejski odcinek obwodnicy północnej Nowego Sącza oraz włączyć do niego – poprzez nowy most przez rzekę Dunajec – projektowane przez Miasto Nowy Sącz połączenie z ul. Witosa, będącą miejskim odcinkiem drogi krajowej nr 75.

Znaczenia tego zamierzenia należy rozpatrywać w szerszym wymiarze, nie tylko jako obwodnicy miasta, ale również jako połączenia drogowego istotnego dla Sądecczyzny i  Małopolski, która położona jest w obszarze przygranicznym i przez którą przebiegają ciągi drogowe do przejść granicznych ze Słowacją na drogach krajowych nr 75 (Muszynka/Kurov) i nr 87 Piwniczna – Zdrój/Mniszek nad Popradem oraz drodze powiatowej nr 1514 K (Leluchów /Circ). Poprzez taki przebieg obwodnic możliwe będzie także lepsze i szybsze połączenie (z ominięciem Nowego Sącza jako ośrodka o dużym natężeniu ruchu tranzytowego i  ruchu miejscowego, lokalnego z wszelkimi uciążliwościami wynikającymi z płynności ruchu, hałasu i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego) pomiędzy autostradami A-4 i D-1 na Słowacji i innymi drogami na południu Europy. Możliwe będzie także wykorzystanie tego połączenia do poprawy komunikacji pomiędzy miastem Nowym Sączem, sąsiednimi gminami Chełmiec, Podegrodzie, Łososina Dolna, a także powiatem limanowskim i nowotarskim. Stąd też zamierzenie to ma charakter regionalny.


Zrealizowanie wnioskowanej inwestycji pozwoli na zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów Sądecczyzny o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych i turystycznych, a także ośrodków wypoczynkowo – uzdrowiskowych. Przedmiotowe połączenie będzie także czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju działalności gospodarczej w obszarze oddziaływania poprzez ułatwienie dostępu do nowych terenów.

Prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych argumentów i uwzględnienie naszego wniosku w  wymienionych na w stępie dokumentach określających warunki rozwoju Województwa Małopolskiego."

(BW)

Źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Nowym SączuDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)