Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 18 września. Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
11/02/2014 - 10:00

Trzecia wersja programu operacyjnego przyjęta przez Zarząd Województwa

13 osi priorytetowych, w tym: największe fundusze na infrastrukturę transportową, politykę energetyczną i przedsiębiorczość; specjalne środki na wsparcie pięciu subregionów województwa oraz Metropolii Krakowskiej tworzonej przez Miasto Kraków i 13 gmin otaczających stolicę regionu – to tylko niektóre rozwiązania zapisane w trzeciej wersji Wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (MRPO) przyjętej przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Dokument uwzględnia wyniki konsultacji społecznych, którym – zgodnie z wymogami ustawowymi – została poddana druga wersja projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W pracach nad programem zostały także wykorzystane wnioski z konsultacji społecznych Założeń MRPO oraz pierwszej wersji projektu.
Projekt przyjęty przez Zarząd Województwa został przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Następnie dokument zaopiniuje rządowy Zespół Międzyresortowy do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Po przyjęciu ostatecznej wersji projektu przez Zarząd Województwa dokument zostanie przekazany do Komisji Europejskiej w celu wynegocjowania jego ostatecznego kształtu.
Na realizację całego programu zostanie przeznaczone 2,875 mld euro z funduszy unijnych. To druga pod względem wysokości alokacja wśród programów regionalnych. Większe środki otrzyma tylko województwo śląskie.
Realizacja programu ma się przyczynić m.in. do łatwiejszego podróżowania po Małopolsce w czym mają pomóc np. inwestycję w budowę i modernizację dróg, (tym także obwodnic), Szybką Kolej Aglomeracyjną, regionalny transport lotniczy.
Gospodarka Małopolski ma stać się bardziej konkurencyjna dzięki inwestycjom w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Do lepszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i sektorem badawczo-rozwojowym mają się przyczynić m.in. bony na innowacje. Planuje się utworzenie regionalnego centrum popularyzującego naukę i innowacje. Unijne fundusze mają się także przyczynić do podnoszenia jakości i dostępności e-usług publicznych, rozwijania elektronicznej administracji, a także udostępniania zasobów gromadzonych w szczególności przez instytucje sektora publicznego. Na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu ma wpłynąć m.in. tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarcze. Wspierane będzie tworzenie i rozwój nowych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie. Do rozwoju gospodarczego ma się także przyczyniać zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej i turystycznej.

Poprawę stanu środowiska naturalnego mają zapewnić m.in. takie działania jak zwiększenie produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacja energetyczna budynków, likwidacja nieekologicznych źródeł ogrzewania, wspieranie ekologicznego transportu miejskiego oraz połączeń miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie ich do ponownego użycia oraz zwiększenie odzysku odpadów.
Ważnym obszarem wspieranym w ramach MRP0 2014-2020 będzie zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (m.in. wsparcie dla prac konserwatorskich, rozwój ofert turystycznej, zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej, poprawa stanu środowiska miejskiego). Znaczne środki mają zostać przeznaczone na rewitalizację miast oraz odnowę obszarów wiejskich.
Jednym z priorytetów programu będzie wsparcie zatrudnienia. Temu ma służyć m.in. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia., ludzi młodych w wieku 25-30 oraz kobiet (dzięki takim instrumentom, jak np. doradztwo motywacyjne, indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia, kursy, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, wolontariat, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. Wspierane będzie kompleksowa oferta dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (m.in. dotacje, pożyczki, szkolenia, doradztwo). Dofinansowywane będą inicjatywy mające na celu umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom, które w nim nie uczestniczą ze względu na opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi czy małymi dziećmi.
Zmniejszeniu skali zjawiska wykluczenia społecznego w regionie mają służyć m.in. programy aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem, zwiększenie jakości i dostępności usług społecznych, programy profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacyjne, inicjatywy ekonomii społecznej. Zwiększeniu dostępności i jakości usług zdrowotnych służyć mają inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. W ten sposób zmniejszane będą nierówności w dostępie do usług zdrowotnych o odpowiedniej jakości w takich dziedzinach onkologia, psychiatria i geriatrii, w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem, jak również neurologii.
Rozwój kapitału intelektualnego mają zapewnić m.in. takie działania jak utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i przygotowanie ich do kolejnych etapów uczenia się (np. dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi nauczania), wspieranie młodzieży uzdolnionej, współpraca szkół z uczelniami, oraz pracodawcami, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji całożyciowej.
(b)
fot: arch
Źródło: UMWM
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe

PARTNERZY AKCJI