Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
10/07/2014 - 12:05

Zwycięzcy rankingu gmin Subregionu Sądeckiego. Część II

Samorządy mogą samodzielnie kreować swój rozwój gospodarczy. Czy korzystają z takich z możliwości? Z jakim skutkiem? Odpowiedź na te pytania daje opracowanie ekonomistów sądeckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2013 roku” na podstawie którego powstał sygnowany przez Fundacją Sądecką ranking najlepszych miast i gmin powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.
Podstawowym wyznacznikiem rozwoju gospodarczego samorządów jest lokalna przedsiębiorczość. To, czy na terenie gminy lub miasta powstają nowe firmy zależy od tego, czy samorząd tworzy odpowiedni klimat do ich rozwoju. Jeśli podejmowane są konkretne działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości lokalnej, przy uwzględnieniu realnych potrzeb rynku, wówczas pojawia się więcej biznesowych przedsięwzięć.

Aby ocenić lokalną przedsiębiorczość warto prześledzić pozainwestycyjną działalności gospodarczą. Ta kategoria rankingu, w której zwyciężyły gmina Sękowa, Krynica i Limanowa ma swoje części składowe, takie jak liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i liczba podmiotów wyrejestrowanych, wydatki na promocję gminy i wpływy z podatku od dochodu spółek, przedsiębiorstw czyli tzw. CIT.

Zacznijmy od analizy danych dotyczących liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przeliczeniu na tysiąc mieszkańców.

Okazuje się, że wśród badanych w 2013 roku 39 gmin Subregionu istnieją pod tym względem znaczące różnice. Wartość wskaźnika mieściła się bowiem w przedziale od 4,33 do 10,57. Kto okazała się najlepszy? Gmina Uście Gorlickie z wynikiem 10,57. Na kolejnej pozycji w rankingu, z równie wysoką wartością wskaźnika, znalazła się gmina Kamionka Wielka, która osiągnęła wynik 9,97 nowo zarejestrowanych w ciągu roku podmiotów gospodarczych w gminie. Trzecie miejsce pod względem liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, zajęła gmina Chełmiec, w przypadku której omawiany wskaźnik był zaledwie o 0,61 mniejszy od najwyższego i wynosił 9,96.

Jeśli jednak za punkt odniesienia przyjąć dynamikę zmian liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, to okaże się , że pierwszą pozycję w ogólnym zestawieniu zajęła gmina Niedźwiedź (1,64), w przypadku której wskaźnik przyrostu w 2013 roku w porównaniu z 2012 zwiększył się o 64 proc. Nieznacznie niższą dynamiką charakteryzowała się gmina Kamionka Wielka z wynikiem 1,34, za nią na trzeciej pozycji uplasowała się gmina Podegrodzie, ze wskaźnikiem na poziomie 1,28, co oznacza, że liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców tej jednostki zwiększyła się o 28 proc..

Na podstawie przeprowadzonej analizy wzrostu liczby nowo zarejestrowanych podmiotów można stwierdzić, że zarówno subregionie jak również w poszczególnych powiatach odnotowano znaczny postęp jeśli chodzi o wzrost przedsiębiorczości w latach 2012-2013.
Zdaniem analityków z PWSZ pozwala to przewidywać dynamiczny rozwój samorządów w kolejnych okresach. Niemniej jednak - podkreślają eksperci i- prognozy nie gwarantują osiągnięcia zakładanego, optymistycznego, wyniku w przyszłości. Wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie rozwój przedsiębiorczości, uwarunkowany jest bowiem wieloma czynnikami.

Prognozując rozwój przedsiębiorczości w dłuższej perspektywie czasowej, należy wziąć pod uwagę, że istnieje pewna grupa podmiotów gospodarczych, które wyrejestrowują swoją działalność z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przyczyniając się tym samym do spowolnienia rozwoju danej gminy czy miasta.

Podobnie jak w przypadku liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, również współczynnik wyrejestrowanych firm charakteryzował się w 2013 roku znacznym zróżnicowaniem. Wartość omawianego wskaźnika w 39 badanych gminach mieściła się bowiem w przedziale od 9,01 do 3,23.

Pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji z wynikiem 3,23 zajęła gmina Biecz, w której w 2013 roku odnotowano najmniejszą liczbę wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Drugą pozycję w „pierwszej dziesiątce”, z niewiele wyższą wartością wskaźnika ,o 0,26 wyższą od najniższego, uzyskała gmina Gródek nad Dunajcem - 3,49. Trzecie miejsce zajęła gmina Łużna, dla której wartość tego wskaźnika była zaledwie o 0,35 wyższa od najwyższego i wyniosła 3,58.

Z kolei ocena dynamiki odnosząca się do liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminach Subregionu Sądeckiego, pozwoliła stwierdzić, iż na pierwszym miejscu znalazła się gmina Kamienica ze wskaźnikiem 0,68, w której w 2013 roku w porównaniu z 2012 liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców zmniejszyła się o 32 proc.

Relatywnie wyższy wskaźnik miała gmina Łużna, zajmując drugie miejsce w ogólnym zestawieniu z wynikiem 0,70. Na trzeciej pozycji w Subregionie Sądeckim znalazła się gmina Podegrodzie, ze wskaźnikiem dynamiki na poziomie 0,74, co oznacza, że liczba wyrejestrowanych w ciągu roku podmiotów gospodarczych (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) zmniejszyła się o 26 proc.

Ważnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na rozwój przedsiębiorczości są przedsięwzięcia promocyjne. To one w dużej mierze stymulują rozwój miasta czy gminy.
Jednak warunkiem skutecznej promocji są określone zasoby finansowe, przeznaczone na wspieranie wartościowych, oryginalnych inicjatyw, przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, czy sportowych. To one tworzą markę gminy czy miasta , budując jednocześnie poczucie integracji całej społeczności. Promocja jest skuteczna wówczas, kiedy dobre opinie o działalności samorządu przekładają się na nowe inwestycje oraz miejsca pracy.

Dokonując analizy wydatków na promocję gminy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach Subregionu Sądeckiego, należy zauważyć, że cechowały się one w 2013 roku znacznym zróżnicowaniem. Wartość omawianego wskaźnika mieściła się bowiem w przedziale od 1,33 zł do 39,18 zł.

Największą wartość wydatków przeznaczonych na promocję osiągnęła gmina Krynica-Zdrój, zajmując pod tym względem pierwsze miejsce wśród 39 badanych gmin Subregionu Sądeckiego. Na drugiej pozycji kwotą 26,08 zł, znalazła się Muszyna, natomiast trzecie miejsce zajęła gmina Sękowa z wynikiem 24,77 zł na jednego mieszkańca.

Aby podmioty gospodarcze mogły sprawnie funkcjonować i rozwijać się, potrzebny jest bodziec, dzięki któremu będą one efektywnie działać na rynku - podkreślają analitycy sądeckiej PWSZ. - Z jednej strony jest nim likwidacja głównych barier hamujących ich rozwój: nadmiernego fiskalizmu państwa, niekorzystnych rozwiązań prawnych, nadmiernej i skomplikowanej biurokracji, a także słabej jakości kapitału ludzkiego i klimatu społecznego w regionie, niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury instytucjonalnej, czy utrudnień w dostępie do kapitału. W tym znaczeniu bariery rozwoju przedsiębiorczości przyczyniają się do ograniczenia swobody działania podmiotów, utrudniając procesy rozwojowe, a w skrajnych przypadkach prowadząc do upadku tych podmiotów. Z drugiej jednak strony – występujące trudności można traktować jako wyzwania rozwojowe, które wymuszają na podmiotach gospodarczych działania przedsiębiorcze i innowacyjne, prowadzą do poprawy jakości podejmowanych działań oraz wpływają na podejmowanie przez firmy przedsięwzięć inwestycyjnych (rozwojowych), których skutki widoczne są w dłuższym okresie czasu. W tym pozytywnym znaczeniu mogą być one stymulatorem rozwoju przedsiębiorczości w przyszłości. Zobacz też Zwycięzcy rankingu gmin Subregionu Sądeckiego. Część I

(mika) 
fot. sxc.
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)