Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

SKT Sądeczanin - Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem  posiadającym osobowość prawną, działającym w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z dnia 7 kwietnia 1989 r.
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Siedzibą Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” jest Nowy Sącz.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dopuszcza się możliwość tworzenia ogniw organizacyjnych poza granicami kraju
 4. Stowarzyszenie może przystępować do związków i stowarzyszeń krajowych
    i międzynarodowych.

§3

 1. Stowarzyszenie ma prawo zakładania oddziałów i ognisk wg zasad organizacyjnych, określonych w niniejszym statucie.
 2. Zarządy Oddziałów Gminnych używają pieczęci podłużnej z nazwą oddziału lub ogniska, z podaniem miejscowości będącej siedzibą władz oddziału.
 3. Powołuje się Oficynę Wydawniczą Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, która będzie funkcjonowała przy jednym z oddziałów Stowarzyszenia na podstawie odrębnego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

§4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

II.CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

Naczelnym celem Stowarzyszenia jest:

 1. Dbałość o społeczny, kulturalny i intelektualny rozwój mieszkańców regionu.
 2. Troska o duchowe i materialne dziedzictwo regionu.
 3. Kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej obszaru na którym działa Stowarzyszenie..

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania i cele poprzez:

 1. Podejmowanie inicjatyw służących ożywieniu życia społecznego i  kulturalnego regionu.
 2. Prowadzenie działań zmierzających do poszanowania kultury i sztuki oraz tradycji regionalnych.
 3. Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych i popularno-naukowych dla realizacji celów statutowych.
 5. Współtworzenie projektów społeczno-kulturalnych ze społecznościami lokalnymi.
 6. Propagowanie idei budowania społeczności lokalnej oraz integrowanie środowisk twórczych.
 7. Organizowanie oraz współorganizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych
  i kulturalnych.
 8. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych służących pogłębianiu wiedzy młodzieży o historii naszego regionu.
 9.  Organizacja odczytów, prelekcji, wykładów, seminariów, konferencji i innych wydarzeń naukowych realizujących cele Stowarzyszenia.
 10. Wydawanie własnych publikacji w różnorodnych formach: broszury, biuletyny, książki, płyty itp.
 11. Rejestrowanie pamięci o osobach wybitnych i  zasłużonych dla regionu.
 12. Popularyzowanie postaci wybitnych, znaczących i zasłużonych dla naszego regionu poprzez publikacje, konferencje, spotkania,  fora dyskusyjne itp.
 13. Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwój kultury fizycznej poprzez organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych.
 14. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych regionu.
 15. Popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
 16. Organizowanie, współorganizowanie i współuczestnictwo w uroczystościach patriotyczno – rocznicowych, sesjach, konferencjach związanych z historią i kulturą naszego regionu.
 17. Współpracę z samorządem lokalnym, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami pozarządowymi
  o podobnych celach.
 18. Czynne uczestnictwo w wyborach samorządowych i parlamentarnych.
 19. Upamiętnianie osób i wydarzeń przez inicjowanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci, inicjowanie i pomoc w nadawaniu imion szkołom, ulicom, placom.
 20. Przyznawanie nagród, wyróżnień i tytułów honorowych osobom szczególnie zasłużonym dla regionu.
 21.  Inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze społecznej i kulturalnej na terenie naszego regionu.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
 1. ukończyła 18 rok życia,
 2. jest związana pochodzeniem, działalnością z terenem działania Stowarzyszenia.
 1. zgłosiła na piśmie deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia .
 2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd właściwego Oddziału Gminnego.

W razie odmowy zainteresowany może odwołać się do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 14 dni. Zarząd winien odwołanie rozpatrzyć na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania odwołania. Uchwała Zarządu wraz
z uzasadnieniem jest ostateczna.

§9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna uznająca statut, deklarująca pomoc materialną i finansową, oraz popierająca działalność Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału Gminnego.

§10

 1. W uznaniu zasług członek Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” może otrzymać tytuły:
 1. Członek Honorowy Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.
 2. Zasłużony dla Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.
 3. Zasłużony dla Kultury.

Propozycje nadania tytułów wymienionych w punktach a, b, c składa Zarząd Stowarzyszenia. Rozpatruje Kapituła Odznaczeń, a nadaje na jej wniosek Zjazd Sądeczan.

Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przyznaje dyplomy uznania „Za zasługi Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.(także dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia).

§11

1.     Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do:

 a)   Uczestniczenia w Walnym Zebraniu.

 b)   Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz  Stowarzyszenia.

2.     Członka Stowarzyszenia obowiązuje:

 1. Praca dla dobra Stowarzyszenia poprzez realizację jego celów i zadań.
 2. Propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia, oraz zjednywanie mu nowych członków.
 3. Przestrzeganie statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Regularne płacenie składek członkowskich.

§12

 1. Utrata praw członkowskich następuje przez:
 1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone pisemnie właściwemu Zarządowi Oddziału Gminnego.
 2. Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Gminnego, powziętej zwykłą większością głosów, za zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres
  co najmniej jednego roku.
 3. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Gminnego, powziętej większością 2/3 głosów.
 4. Utrata zdolności do działań prawnych.
 1. Uchwała Zarządu Oddziału Gminnego o skreśleniu lub wykluczeniu wraz
  z uzasadnieniem, winna być pisemnie podana do wiadomości skreślonemu lub wykluczonemu.
 2. Od uchwały Zarządu Oddziału Gminnego o skreśleniu lub wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Zarządu Stowarzyszenia. Przy wnoszeniu i rozpatrywaniu odwołań stosuje się odpowiednie przepisy  §8 ust. 3.
 1. WPISOWE I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§13

 1. Minimalną wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zjazd Sądeczan w regulaminie działalności.
 2.   Walne zgromadzenie Oddziału może z ważnych powodów zwolnić członków zwyczajnych z ustalonej przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” składki członkowskiej.
 3. Składki członkowskie oraz wpisowe od członków przyjmuje Zarząd Oddziału Gminnego, przekazując 25% minimalnej składki członkowskiej ustalonej przez Zjazd od każdego członka niezależnie od zwolnień Zarządowi Stowarzyszenia do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
 4. Składki członkowskie i wpisowe od członków wspierających przyjmują Zarządy Oddziałów Gminnych.
 5. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek.
 1. USTRÓJ I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§14

 1. Schemat organizacyjny jest następujący:
 1. Władze Stowarzyszenia,
 2. Władze Oddziałów Gminnych,
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Zjazd Sądeczan,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 1. Władzami Oddziałów Gminnych są:
 1. Walne Zebranie Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału,

4.  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

A. ZJAZD SPOŁECZNO KUULTURANEGO TOWARZYSTWA „SĄDECZANIN”

§15

1.    Zjazd Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”  jest najwyższą władzą Stowarzyszenia  Może on być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2.    W Zjeździe Stowarzyszenia  biorą udział:

 1.     Z głosem decydującym – delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów Gminnych w ilości ustalonej przez Zarząd, proporcjonalnie do ilości członków. Mandat delegata może być wykorzystany tylko osobiście. Mandaty delegatów zachowują ważność do chwili wyboru delegatów na następny Zwyczajny Zjazd.
 2. Z głosem doradczym – Członkowie Honorowi, oraz nieposiadający mandatu delegata członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkom – osobom prawnym przysługuje jeden głos.

§16

 1. Zwyczajny Zjazd Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa ”Sądeczanin” jest zwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz w ciągu roku.
 2. Do kompetencji Zjazdu należy:
 1. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu Sądeczan.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Ocena realizacji uchwał poprzedniego Zjazdu Sądeczan.
 4. Udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
 8. Wybór władz Stowarzyszenia spośród delegatów na Zjazd:

                          - Prezesa Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”

                          - Komisji Rewizyjnej,

 1. Podejmowanie w głosowaniu tajnym uchwały o rozwiązaniu Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.
 2. Podejmowanie decyzji o likwidacji Stowarzyszenia, oraz we wszystkich sprawach, które wymagają uchwały Zjazdu Sądeczan.
 3. Zatwierdzanie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej.

§ 17

 1. Nadzwyczajny Zjazd Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” zwołuje się :
 1. na mocy uchwały zwyczajnego Zjazdu Sądeczan,
 2. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajny Zjazd Sądeczan załatwia tylko te sprawy, dla których został zwołany.

§ 18

 1. Uchwały Zjazdu Sądeczan są ważne, jeżeli zostaną podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej ½ delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały dotyczące statutu lub jego zmian wymagają większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ½ delegatów uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała dotycząca rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
 4. Wszelkie uchwały na Zjeździe Sądeczan zapadają w tajnym lub jawnym głosowaniu,
  o czym decyduje każdorazowo Zjazd Sądeczan.

W głosowaniu tajnym podejmuje się uchwały w sprawach:

 1. wyboru władz Stowarzyszenia,
 2. rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia.

§ 19

Obradami Zjazdu Sądeczan kieruje według uchwalonego regulaminu obrad, przewodniczący Zjazdu lub zastępca przewodniczącego Zjazdu, wybrani  spośród delegatów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym samym trybie Zjazd wybiera sekretarza Zjazdu. Z obrad  Zjazdu spisuje się protokół podpisany przez przewodniczącego, sekretarza oraz protokolantów.

B. ZARZĄD SPOŁECZNO – KULTURANEGO TOWRZYSTWA „SĄDECZANIN”

§ 20

Zarząd jest naczelnym organem zarządzającym Stowarzyszeniem, kieruje jego działalnością, za którą odpowiada przed Zjazdem Sądeczan. Działa na podstawie uchwalonego przez Zjazd statutu.

§ 21

 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes wybrany w drodze głosowania tajnego oraz  5-12 członków Zarządu.
 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  i działanie w jego imieniu. Zjazd Sądeczan może zmienić sposób reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Prezes Zarządu może pełnić obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania pracowników w Stowarzyszeniu.
 4. Zarząd Stowarzyszenia po ukonstytuowaniu się ze swojego grona wybiera
  dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz członków.
 5. Komisja Rewizyjna po ukonstytuowaniu się wybiera przewodniczącego oraz członków.

§ 22

Zarząd działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu działalności.

 1. Posiedzenia plenarne odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd może powołać komisje lub zespoły problemowe stałe i doraźne, określając ich skład i kompetencje oraz kluby jako jednostki organizacyjne, powołane do współdziałania w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Honorowi Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.
 3. Prezes Zarządu może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż dwie kadencje.

§ 23

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym przy obecności, co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie przy obecności, co najmniej 1/3 członków.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Kierowanie sprawami Stowarzyszenia zgodnie ze statutem.
 2. Realizacja wytycznych i uchwał Zjazdu Sądeczan.
 3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Sądeczan, ustalanie ich terminów i miejsca oraz przygotowywanie projektu regulaminu obrad.
 4. Podejmowanie uchwał o powstaniu Oddziałów Gminnych Stowarzyszenia
  i zatwierdzanie terytorialnego zasięgu ich działania.
 5. Podejmowanie decyzji o likwidacji Oddziałów Gminnych Stowarzyszenia.
 6. Zawieszanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał Walnych Zgromadzeń Oddziałów Gminnych sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami statutu.
 7. Powoływanie Kapituły Odznaczeń.
 8. W okresie między Zjazdami przyznawanie dyplomów za Zasługi dla Kultury
  na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 10. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd Sądeczan.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jako  naczelny organ kontrolny, składa się z  3-5 członków wybieranych przez Zjazd Sądeczan na okres kadencji.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona:

 1. Przewodniczącego,
 2.     Sekretarza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego Stowarzyszeniem ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 25

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. Nadzór nad działalnością organizacyjną i finansową Stowarzyszenia oraz nad gospodarką majątkiem Stowarzyszenia.
 2. Przeprowadzenie, co najmniej 3 razy w ciągu kadencji kontroli Zarządu Stowarzyszenia i jego organów w zakresie spraw określonych pkt. 1.
 3. Wydawanie zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 4. Wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Zjazdu Sądeczan.
 5. Składanie Zjazdowi Sądeczan sprawozdań ze swej działalności i zgłoszenie wniosku
  o udzielenie lub odmowę absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 6. Opracowanie regulaminów działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Oddziałów  Gminnych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zjazdowi Sądeczan.
 7. Nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnej Oddziałów Gminnych.

§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Mają oni prawo żądania wyjaśnień od tych organów w sprawach i określonych kompetencjami Komisji Rewizyjnej.

 1. ODDZIAŁY GMINNE

§ 27

 1. Do powołania Oddziału wymagana jest ilość, co najmniej 20  członków.
 2. Podstawowe zadania i cele Stowarzyszenia wyszczególnione w § 5 i 6 statutu realizowane są głównie przez Oddziały Gminne Stowarzyszenia. Założeniem pracy Oddziałów winna być ambicja działania na rzecz własnej miejscowości, środowiska i regionu, a tym samym Polski. Oddziały Gminne mogą podjąć starania o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej oraz rozliczeń finansowych w ramach Stowarzyszenia.
 3. Najwyższą władzą Oddziału Gminnego  jest Walne Zebranie. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne. Biorą w nim udział z głosem decydującym członkowie Oddziału.
 4. W Walnym Zebraniu Oddziału Gminnego  mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz Stowarzyszenia /Zarządu, Komisji Rewizyjnej/ niebędący członkami Oddziału.

§28

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału Gminnego zwołuje Zarząd Oddziału 1 raz w ciągu
  4 lat.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Gminnego należy:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału Gminnego,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie i odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór władz Oddziału Gminnego, Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej  oraz wybór delegatów na Zjazd Sądeczan,
 5. uchwalenie wniosków i postulatów do załatwiania przez władze naczelne Stowarzyszenia.
 1. ustalenie wysokości składek członkowskich od każdego członka w stosunku rocznym zgodnie z regulaminem działalności.

§29

 1. Prawo głosu na Walnym Zebraniu Oddziału Gminnego przysługuje tylko tym członkom, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż jeden rok, co stwierdza skarbnik.
 2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Gminnego winno być wykorzystane osobiście. Zastępstwa są niedopuszczalne.

§30

Przepisy w przedmiocie zwołania Walnego Zebraniu Oddziału Gminnego, dotyczące zakresu obrad oraz sposobu głosowania przy podejmowaniu uchwał i wyborów stosuje się odpowiednio do Rozdziału A Statutu pt. „Zjazd Sądeczan”.

§ 31

 1. Zarząd Oddziału Gminnego składa się z Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz  członków Zarządu.
 2. W posiedzeniach Zarządu Oddziału może uczestniczyć z głosem doradczym: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Zarządu Oddziału Gminnego trwa 4 lata.
 4. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż dwie kadencje.

§ 32

Do zakresu działania Zarządu Oddziału Gminnego należy:

 1. Reprezentowanie Oddziału przez Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Kierowanie sprawami Oddziału.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz uchwał i wytycznych naczelnych władz Stowarzyszenia.
 4. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Sądeczan.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału.
 6. Sporządzanie rocznych preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do wiadomości Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
 8. Zarządzanie i administrowanie majątkiem Związku w granicach i na zasadach określonych przez statut.
 9. Składanie rocznych sprawozdań z działalności, Zarządowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
 10. Składanie do Kapituły Odznaczeń przy Zarządzie Stowarzyszenia propozycji nadania szczególnie wyróżniającym się działaczom – tytułów i dyplomów.

§ 33

Zebrania Zarządu Oddziału Gminnego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w ciągu kwartału.

  § 34

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego składa się z 3 członków, w tym:

a) Przewodniczącego,

c) Sekretarza,

wybranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat.

2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami organu zarządzającego Oddziału, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 35

Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin opracowany przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia i zatwierdzony przez Zjazd Sądeczan.

 1. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze Stowarzyszenia.
 2. Nieruchomości znajdujące się na terenie działania poszczególnych Oddziałów, mogą być na podstawie uchwały i umowy Zarządu przekazane w użytkowanie Oddziałowi przy określeniu ich warunków.
 3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz
  z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzyści z ofiarności publicznej.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 37

 1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Zarządu Stowarzyszenia podpisuje Prezes Stowarzyszenia lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i ewidencję majątkową zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i wytycznymi państwowych organów nadzorczych.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 § 38

 1. Nie wolno łączyć stanowisk: Prezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Zjazdu Sądeczan, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej ½ delegatów uprawnionych
  do głosowania.

§ 39

 1. Wniosek o rozwiązanie i likwidację Stowarzyszenia nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Zjazdu Sądeczan i winien być umieszczony w porządku dziennym obrad.
 2. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Sądeczan, powziętej większością głosów 2/3 delegatów, przy obecności, co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania. Uchwała Zjazdu Sądeczan o rozwiązaniu
  i likwidacji Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie pozostałego po nim majątku zgodnie z decyzjami poszczególnych Oddziałów Gminnych, których majątek ten stanowi własność w ramach posiadanej przez nie osobowości prawnej.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Stowarzyszenia.