Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 października. Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

SKT Sądeczanin - Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Siedzibą Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” jest Nowy Sącz.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dopuszcza się możliwość tworzenia ogniw organizacyjnych poza granicami kraju.
 4. Stowarzyszenie może przystępować do związków i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.

§3

 1. Stowarzyszenie ma prawo zakładania oddziałów i ognisk wg zasad organizacyjnych, określonych w niniejszym statucie.
 2. Zarządy Oddziałów Gminnych używają pieczęci podłużnej z nazwą oddziału lub ogniska, z podaniem miejscowości będącej siedzibą władz oddziału.
 3. Powołuje się Oficynę Wydawniczą Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, która będzie funkcjonowała przy jednym z oddziałów Stowarzyszenia na podstawie odrębnego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

§4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

II.CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

 1. Naczelnym celem Stowarzyszenia jest
 1. Dbałość o społeczny, kulturalny i intelektualny rozwój mieszkańców regionu.
 2. Troska o duchowe i materialne dziedzictwo regionu.
 3. Kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej obszaru na którym działa Stowarzyszenie.

§6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania i cele poprzez
 1. Podejmowanie inicjatyw służących ożywieniu życia społecznego i kulturalnego regionu.
 2. Prowadzenie działań zmierzających do poszanowania kultury i sztuki oraz tradycji regionalnych.
 3. Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych i popularno-naukowych dla realizacji celów statutowych.
 5. Współtworzenie projektów społeczno-kulturalnych ze społecznościami lokalnymi.
 6. Propagowanie idei budowania społeczności lokalnej oraz integrowanie środowisk twórczych.
 7. Organizowanie oraz współorganizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych.
 8. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych służących pogłębianiu wiedzy młodzieży o historii naszego regionu.
 9. Organizacja odczytów, prelekcji, wykładów, seminariów, konferencji i innych wydarzeń naukowych realizujących cele Stowarzyszenia.
 10. Wydawanie własnych publikacji w różnorodnych formach: broszury, biuletyny, książki, płyty itp.
 11. Rejestrowanie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla regionu.
 12. Popularyzowanie postaci wybitnych, znaczących i zasłużonych dla naszego regionu poprzez publikacje, konferencje, spotkania, fora dyskusyjne itp.
 13. Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwój kultury fizycznej poprzez organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych.
 14. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych regionu.
 15. Popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
 16. Organizowanie, współorganizowanie i współuczestnictwo w uroczystościach patriotyczno – rocznicowych, sesjach, konferencjach związanych z historią i kulturą naszego regionu.
 17. Współpracę z samorządem lokalnym, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach.
 18. Czynne uczestnictwo w wyborach samorządowych i parlamentarnych.
 19. Upamiętnianie osób i wydarzeń przez inicjowanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci, inicjowanie i pomoc w nadawaniu imion szkołom, ulicom, placom.
 20. Przyznawanie nagród, wyróżnień i tytułów honorowych osobom szczególnie zasłużonym dla regionu.
 21. Inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze społecznej i kulturalnej na terenie naszego regionu.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na
 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki
  1. ukończyła 18 rok życia
  2. jest związana pochodzeniem, działalnością z terenem działania Stowarzyszenia
 2. zgłosiła na piśmie deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia .
 3. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd właściwego Oddziału Gminnego. W razie odmowy zainteresowany może odwołać się do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 14 dni. Zarząd winien odwołanie rozpatrzyć na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania odwołania. Uchwała Zarządu wraz z uzasadnieniem jest ostateczna.

§9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna uznająca statut, deklarująca pomoc materialną i finansową, oraz popierająca działalność Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału Gminnego.

§10

 1. W uznaniu zasług członek Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” może otrzymać tytuły
  1. Członek Honorowy Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.
  2. Zasłużony dla Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.
  3. Zasłużony dla Kultury.
  Propozycje nadania tytułów wymienionych w punktach a, b, c składa Zarząd Stowarzyszenia. Rozpatruje Kapituła Odznaczeń, a nadaje na jej wniosek Zjazd Sądeczan.
  Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przyznaje dyplomy uznania „Za zasługi Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.(także dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia).

§11

 1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do
  1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu.
  2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Członka Stowarzyszenia obowiązuje
  1. Praca dla dobra Stowarzyszenia poprzez realizację jego celów i zadań.
  2. Propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia, oraz zjednywanie mu nowych członków.
  3. Przestrzeganie statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  4. Regularne płacenie składek członkowskich.

§12

 1. Utrata praw członkowskich następuje przez
  1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone pisemnie właściwemu Zarządowi Oddziału Gminnego.
  2. Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Gminnego, powziętej zwykłą większością głosów, za zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres co najmniej jednego roku.
  3. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Gminnego, powziętej większością 2/3 głosów.
  4. Utrata zdolności do działań prawnych.
 2. Uchwała Zarządu Oddziału Gminnego o skreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem, winna być pisemnie podana do wiadomości skreślonemu lub wykluczonemu.
 3. Od uchwały Zarządu Oddziału Gminnego o skreśleniu lub wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Zarządu Stowarzyszenia. Przy wnoszeniu i rozpatrywaniu odwołań stosuje się odpowiednie przepisy §8 ust. 3.

IV. WPISOWE I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§13

 1. Minimalną wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zjazd Sądeczan w regulaminie działalności.
 2. Walne zgromadzenie Oddziału może z ważnych powodów zwolnić członków zwyczajnych z ustalonej przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” składki członkowskiej.
 3. Składki członkowskie oraz wpisowe od członków przyjmuje Zarząd Oddziału Gminnego, przekazując 25% minimalnej składki członkowskiej ustalonej przez Zjazd od każdego członka niezależnie od zwolnień Zarządowi Stowarzyszenia do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
 4. Składki członkowskie i wpisowe od członków wspierających przyjmują Zarządy Oddziałów Gminnych.
 5. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek.

V. USTRÓJ I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§14

 1. Schemat organizacyjny jest następujący
  1. Władze Stowarzyszenia
  2. Władze Oddziałów Gminnych
 2. Władzami Stowarzyszenia są
  1. Zjazd Sądeczan
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 3. Władzami Oddziałów Gminnych są
  1. Walne Zebranie Oddziału
  2. Zarząd Oddziału
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału
 4. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

A. ZJAZD SPOŁECZNO KUULTURANEGO TOWARZYSTWA „SĄDECZANIN”

§15

 1. Zjazd Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Może on być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. W Zjeździe Stowarzyszenia biorą udział:
  1. Z głosem decydującym – delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów Gminnych w ilości ustalonej przez Zarząd, proporcjonalnie do ilości członków. Mandat delegata może być wykorzystany tylko osobiście. Mandaty delegatów zachowują ważność do chwili wyboru delegatów na następny Zwyczajny Zjazd.
  2. Z głosem doradczym – Członkowie Honorowi, oraz nieposiadający mandatu delegata członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
  3. Członkom – osobom prawnym przysługuje jeden głos.

§16

 1. Zwyczajny Zjazd Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa ”Sądeczanin” jest zwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz w ciągu roku.
 2. Do kompetencji Zjazdu należy
  1. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu Sądeczan.
  2. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
  3. Ocena realizacji uchwał poprzedniego Zjazdu Sądeczan.
  4. Udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  5. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia.
  7. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
  8. Wybór władz Stowarzyszenia spośród delegatów na Zjazd:
   - Prezesa Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
   - Komisji Rewizyjnej,
  9. Podejmowanie w głosowaniu tajnym uchwały o rozwiązaniu Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.
  10. Podejmowanie decyzji o likwidacji Stowarzyszenia, oraz we wszystkich sprawach, które wymagają uchwały Zjazdu Sądeczan.
  11. Zatwierdzanie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej.

§ 17

 1. Nadzwyczajny Zjazd Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” zwołuje się
  1. na mocy uchwały zwyczajnego Zjazdu Sądeczan
  2. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia
  3. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  4. na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia
 2. Nadzwyczajny Zjazd Sądeczan załatwia tylko te sprawy, dla których został zwołany.

§ 18

 1. Uchwały Zjazdu Sądeczan są ważne, jeżeli zostaną podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej ½ delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały dotyczące statutu lub jego zmian wymagają większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ½ delegatów uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała dotycząca rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
 4. Wszelkie uchwały na Zjeździe Sądeczan zapadają w tajnym lub jawnym głosowaniu, o czym decyduje każdorazowo Zjazd Sądeczan.
  W głosowaniu tajnym podejmuje się uchwały w sprawach
  1. wyboru władz Stowarzyszenia
  2. rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia

§ 19

 1. Obradami Zjazdu Sądeczan kieruje według uchwalonego regulaminu obrad, przewodniczący Zjazdu lub zastępca przewodniczącego Zjazdu, wybrani spośród delegatów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W tym samym trybie Zjazd wybiera sekretarza Zjazdu. Z obrad Zjazdu spisuje się protokół podpisany przez przewodniczącego, sekretarza oraz protokolantów.

B. ZARZĄD SPOŁECZNO – KULTURANEGO TOWRZYSTWA „SĄDECZANIN”

§ 20

 1. Zarząd jest naczelnym organem zarządzającym Stowarzyszeniem, kieruje jego działalnością, za którą odpowiada przed Zjazdem Sądeczan. Działa na podstawie uchwalonego przez Zjazd statutu.

§ 21

 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes wybrany w drodze głosowania tajnego oraz 5-12 członków Zarządu.
 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Zjazd Sądeczan może zmienić sposób reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Prezes Zarządu może pełnić obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania pracowników w Stowarzyszeniu.