Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
02/09/2022 - 19:15

Nowości w praktycznym procesie studiowania: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów o profilu praktycznym w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Warto zauważyć, że studenci rozpoczynający kształcenie od 1 października 2022 roku będą już uczyć się w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, ponieważ Uczelnia właśnie wtedy zmienia oficjalnie nazwę.

Już od ponad 20 lat na pierwszym stopniu studiów ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI kształceni są inżynierowie, a ich kwalifikacje dostosowane są do zapotrzebowania przemysłu – przede wszystkim lokalnego.

Oprócz zakładów przemysłowych absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowych, konsultacyjnych czy doradczych, komunalnych oraz w administracji samorządowej. Są oni również przygotowani do organizowania i do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Tak uniwersalne kwalifikacje absolwenci ZiP uzyskują dzięki odpowiedniemu programowi studiów, dostosowanemu do wymagań przemysłu.

Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, przyjmują na praktyki studentów, oceniają ich wiedzę i na bieżąco przekazują swoje uwagi nauczycielom akademickim. Dzięki temu można doskonalić programy kształcenia i podnosić poziom kształcenia praktycznego.

Duży wpływ ma także stałe unowocześnianie zaplecza  laboratoryjnego, np. niedawny zakup elektronowego mikroskopu skaningowego do badania struktury materiałów. Tym samym wykładowcy Instytutu Technicznego są w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą później racjonalnie wykorzystują w pracy zawodowej.

W procesie kształcenia studenci poznają metody i systemy komputerowe, stosowane w projektowaniu maszyn, urządzeń czy procesów technologicznych oraz w organizacji produkcji. 

Studenci ZiP swoją wiedzę zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych mogą zweryfikować podczas praktyk, które odbywają w różnych zakładach przemysłowych. Odbycie 6-cio miesięcznej studenckiej praktyki zawodowej stwarza możliwość kontaktu z autentycznym środowiskiem przemysłowym oraz umożliwia praktyczną weryfikację wiedzy teoretycznej, a w wielu przypadkach prowadzi do podjęcia pracy dyplomowej o tematyce interesującej dla danego zakładu, w którym student odbywa praktykę. W konsekwencji często absolwenci podejmują w tym zakładzie pracę zawodową po ukończeniu studiów.

Podczas studiów studenci ZiP mają także możliwość rozwoju naukowego poprzez udział w pracach Koła Naukowego „Ekologus” oraz przez publikowanie artykułów naukowych wraz z promotorami prac dyplomowych w czasopiśmie Instytutu Technicznego (Journal of Engineering, Energy and Informatics), czy też prezentacji swoich osiągnięć podczas konferencji naukowych. Jest to możliwe również dzięki temu, że badania związane z pracami dyplomowymi są realizowane w laboratoriach Instytutu Technicznego, które wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt badawczy.

Absolwenci w pracy zawodowej odnoszą wszechstronne sukcesy w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, organizacji ich produkcji oraz współpracy krajowej i zagranicznej. Podnoszą również oni swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, studiach podyplomowych czy studiach doktoranckich. Dzięki temu zajmują z powodzeniem wysokie stanowiska techniczne i organizacyjne  w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dotychczas studia na  pierwszym stopniu kierunku  ZiP ukończyło 1770 osób, a na drugim stopniu (magisterskim) 570. Wielu studentów pracowało w trakcie studiów równocześnie w zakładach przemysłowych. Było to możliwe dzięki przychylności pracodawców, którzy chcą, aby ich pracownicy podnosili swoje kwalifikacje. Ułatwiają to przez racjonalną organizację ich pracy.

Studenci kierunku ZiP wyjeżdżają na uczelnie zagraniczne w ramach Programu Erasmus+, gdzie z powodzeniem zdobywają wiedzę i nowe umiejętności zawodowe, a także doskonalą znajomość języków obcych.

Należy podkreślić, że absolwenci pierwszego stopnia ZiP mają możliwość kontynuacji studiów także na drugim stopniu w Instytucie technicznym. Mają tutaj do wyboru dwie specjalności „Technologie Produkcji i Eksploatacja Systemów Technicznych”  oraz  „Inżynieria Rekonstrukcji”, obejmujące zagadnienia z zakresu inżynierii mechanicznej, inżynierii środowiska, informatyki i mechatroniki.

Podstawowym kierunkiem rozwoju Instytutu jest doskonalenie bazy laboratoryjnej, umożliwiającej realizację na wysokim poziomie prac naukowo-badawczych oraz budowa nowego obiektu Instytutu Technicznego z nowoczesnymi pracowniami laboratoryjnymi.

W związku z zachodzącymi zmianami w gospodarce i rosnącymi wymaganiami pracodawców następuje ciągła modyfikacja i doskonalenie programów kształcenia  na kierunku „Zarządzanie inżynieria produkcji”. I tak od roku akademickiego 2022/2023 do planu studiów zostaną wprowadzone przedmioty, dostosowane do potrzeb pracodawców:

 • Podstawy prawa dla inżyniera,
 • Podstawy automatyzacji i robotyzacji,
 • Przemysłowe sieci informatyczne.

Studenci mają do wyboru na kierunku dwie specjalności.

Pierwsza specjalność to Inżynieria ekoenergetyczna, na której wprowadzono bardzo istotne w dobie postępujących zmian klimatycznych i kryzysu energetycznego nowe przedmioty:

 • Technologie gospodarki odpadami,
 • Technologia wody i ścieków,
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Niekonwencjonalne źródła energii,
 • Technologie ochrony powietrza,
 • Technologie gazowe. 

Absolwenci tej specjalności są przygotowani m.in. do przystąpienia do egzaminu i uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem uprawniającym do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru z grupy 1, 2 i 3 oraz w zakresie zarządzania obiektami gospodarki odpadami.

Druga specjalność to Inżynieria mechaniczna, a jej modyfikacja związana jest z wprowadzeniem nowych i bardzo przydatnych w praktyce przemysłowej przedmiotów związanych z technikami wytwarzania.  Są to takie przedmioty jak:

 • Obróbka ubytkowa,
 • Obróbka bezubytkowa,
 • Podstawy inżynierii powierzchni,
 • Przemysł 4.0,
 • Druk 3D w inżynierii produkcji,
 • Utrzymanie ruchu w procesach produkcyjnych.

W ramach tej specjalności absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w zakresie organizacji, jak i bezpośredniego uczestnictwa w produkcji oraz w projektowaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu nowych systemów technologicznych.

Należy podkreślić, że prestiż dyplomu inżynierskiego przyszłych absolwentów będzie jeszcze większy z uwagi na decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki o zmianie nazwy PWSZ na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. 

Przypominamy, że II tura rekrutacji w PWSZ w Nowym Sączu na studia stacjonarne i niestacjonarne trwa do 20 września 2022 r.

Nowoczesne pracownie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Zostań inżynierem na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Rekrutacja trwa do 20 września. (Fot. PWSZ)

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu