Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 23 września. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
23/05/2015 - 08:05

Radni powiatowi zlikwidowali szkołę w Podegrodziu. Decyzja w sprawie przyszłości obiektu jeszcze nie zapadła

Podczas wczorajszych obrad Rady Powiatu Nowosądeckiego radni podjęli decyzję w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.
Podczas wczorajszych obrad Rady Powiatu Nowosądeckiego radni podjęli decyzję w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.

Za glosowało większość radnych. Jeden wstrzymał się od losu, a kolejny zagłosował przeciw podjęciu uchwały.

W swoim wystąpieniu Marek Pławiak, starosta nowosądecki odniósł się do sytuacji szkoły:

- Potwierdzam, że zagospodarujemy budynki i teren szkoły po jej wygaszeniu z braku uczniów. Radzie Gminy Podegrodzie została przedstawiona propozycja, dotycząca losów tego obiektu. Rada dostała czas na zapoznanie się z nią i chcę podkreślić, że nikogo do niczego nie zmuszamy. Jeśli rada podejmie taką decyzję inną to w porządku.

Starosta podkreślił, że żadne wiążące decyzje w sprawie wspomnianej szkoły i terenów przyszkolnych jeszcze nie zapadły i żadne dokumenty nie zostały podpisane. Projekt jest w fazie konsultacji.

Podczas sesji byli obecni: Marek Migacz, sołtys Podegrodzia oraz Franciszek Golonka i Sławomir Czop, radni gminni. Przysłuchiwali się obradom, ale nie zabrali głosu w przedmiotowej sprawie.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: "W związku z systematycznym brakiem naboru do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Kingi w Podegrodziu, szkoły ulegały stopniowemu wygaszaniu. W bieżącym roku szkolnym ostatni uczniowie opuścili Technikum. Małopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji szkół tworzących Zespół."

Zlikwidowane zostały: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna.

Podjęta uchwała rozwiązuje ZSZ z 31 sierpnia bieżącego roku. Od tego dnia placówka oświatowa przestaje funkcjonować jako jednostka organizacyjna powiatu nowosądeckiego.

Mienie ruchome szkoły zostanie rozdysponowane zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Natomiast majątek trwały (budynek i działki zabudowane budynkami gospodarczymi) przejmuje powiat.

...

Historia ZSZ w Podegrodziu

O powstaniu szkoły w Podegrodziu zdecydowano w 1892 roku, podczas obchodów 600-lecia śmierci bł. Kunegundy - patronki Ziemi Sądeckiej. To właśnie wtedy zebrali się w Starym Sączu okoliczni działacze społeczni, którzy postanowili uczcić tę rocznicę, powołując szkołę dla dziewcząt wiejskich pod wezwaniem bł. Kunegundy. Fundusze na jej budowę miało gromadzić Towarzystwo Zakład Błogosławionej Kunegundy. - Długo zastanawiano się, gdzie szkoła powinna zostać usytuowana i w końcu padł pomysł, aby było to Podegrodzie – mówi Bożena Mynarek, dyrektor ZSZ z Podegrodziu.

Na zakupionej parceli stanął budynek, który ostatecznie został oddany do użytku w 1912 roku. Tak powstała Żeńska Szkoła Rolnicza z internatem. Pierwszą kierowniczką została Maria Gostkowska.

To była szkoła elitarna, jedynie dla 24 dziewcząt. Nauka w niej była bezpłatna natomiast uczennice mieszkały w internacie. Miesięczny koszt ich utrzymania wynosił 24 korony, co jak na tamte czasy, było sporym wydatkiem.

Obok nauki dla dziewcząt prowadzone były kursy dla kobiet z szycia, haftowania, gotowania i przetwórstwa. W 1929 roku zmieniono nazwę szkoły na Żeńską Szkołę Rolniczą. Rok później kierownictwo nad placówką przejęła Maria Rydlówna, a w 1934 Aldona Głębocka. W okresie okupacji niemieckiej (od roku 1940-1945) kierowniczką szkoły była Karolina Próchnicka.

Ciężkie czasy nastały po zakończeniu wojny. W 1946 roku szkołę przeniesiono do Marcinkowic, a w opuszczonych budynkach w Podegrodziu została utworzona dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W 1950 szkołę zlikwidowano, a w 1954 roku utworzono w niej Państwowy Ośrodek Maszynowy. Do idei szkoły rolniczej powrócono w 1957 roku, kiedy to przy Szkole Podstawowej w Podegrodziu powołano Szkołę Przysposobienia Rolniczego.

W 1964 roku zmieniono typ szkoły na dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą, którą w 1970 roku przeniesiono do świetlicy Gromadzkiej Rady Narodowej. Trzy lata później GRN przekazała cały budynek szkole. Dyrektorem została Anna Gąsiorowska. Jej staraniem w 1976 roku szkoła otrzymała sztandar w 65-rocznicę istnienia, ufundowany przez Wojewódzką Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską w Nowym Sączu.
W 1978 roku szkołę przemianowano na Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą oraz otwarto 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących. Szkoła cieszyła się dużą popularnością, a więc dyrektorka podjęła starania o budowę nowej szkoły. Ze względu na brak środków inwestycji nie rozpoczęto.

W latach 1979-1981 dyrektorem szkoły była Anna Jabłońska, po czym na stanowisko to powróciła Anna Gąsiorowska, która funkcję dyrektora pełniła do 1985 roku. Jej staraniem szkoła powróciła do profilu rolniczego, został także wprowadzony profil mechanizacji rolnictwa w Zasadniczej Szkole Rolniczej. Szkoła została doposażona, zakupiono ciągniki, samochód do nauki jazdy. Praktyki dla uczniów odbywały się w różnych zakładach, młodzież wyjeżdżała także nad morze.

W 1991 roku dyrektorem szkoły został Grzegorz Baran. Jego staraniem powołano grupę inicjatywną, która reaktywowała „Towarzystwo Zakład Błogosławionej Kunegundy”, co dało podstawę prawną do wystąpienia o zwrot majątku Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Podegrodziu. Była to szansa na przetrwanie obecnej szkoły, zagrożonej likwidacją ze względu na zły stan techniczny budynku, w którym się mieściła.

Dzięki usilnym staraniom „Towarzystwa” w 1994 roku szkoła odzyskała część budynku głównego, w którym mieścił się upadający POM, a w 1996 roku udało się odzyskać cały budynek szkolny, budynki warsztatowe oraz przyległą działkę, na której w późniejszym czasie utworzono obiekty sportowe Wokół szkoły powstał ogród ozdobny z ciekawymi roślinami i oczkiem wodnym. Stanęły w nim rzeźby wykonane przez absolwenta szkoły Kazimierza Bastę.

W 1996 roku powstał nowy typ szkoły Samorządowe Liceum oraz Liceum Zawodowe. W tym okresie szkoła cieszyła się dużą popularnością, przybywało uczniów, zaadoptowano więc budynek gospodarczy na sale lekcyjne, doposażono pracownie w pomoce dydaktyczne. Warsztaty szkolne wyposażone zostały w nowoczesne narzędzia, urządzenia i maszyny. Zakupiono nowy ciągnik i samochody do nauki jazdy dla uczniów. Powstały nowe pracownie: informatyczna, kroju i szycia, urządzania, higieny, kuchnia i jadalnia. W tym czasie była to jedna z najlepiej wyposażonych szkół zawodowych w powiecie nowosądeckim. Szkoła współpracowała aktywnie ze środowiskiem lokalnym, brała udział w różnych uroczystościach gminnych, powiatowych, organizowała zawody i turnieje.

W roku 2000 powstał Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu, któremu nadano imię Św. Kingi - był to powrót do imienia patronki szkoły sprzed lat.

Rob
Fot. Rob, arch.
Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe