Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
14/01/2014 - 08:41

Wydawnictwo WSB-NLU z wysoką kategorią naukową

Doceniono starania i wysiłki zespołu redakcyjnego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało JEMI (Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation), czasopisma naukowego wydawanego przez Wyższą Szkołę Biznesu – National-Louis University, 8 na 10 punktów. To ogromny sukces – podkreślają władze uczelni.

Oficjalne czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Biznesu zaczęto wydawać w 2004 roku. Inicjatorem założenia pisma był ówczesny prorektor ds. naukowych prof. Marek Capiński. Początkowo nosiło nazwę NSAR (Nowy Sącz Academic Review), potem MBI (Management Business Innovation). Od roku 2012 zaczęto wydawać czasopismo pod obecną nazwą - Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. Redaktorami naczelnymi byli kolejno prof. Marek Capiński – pracownik naukowy Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie; dr hab. Kazimierz Śliwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego; dr Wiktor Patena – obecnie rektor WSB; dr Anna Ujwary Gil z WSB-NLU (od grudnia 2011 roku).

Pismo miało na początku 3, potem 4 punkty. Od 17.12.2013, dzięki zaangażowaniu dr Ujwary Gil i zespołu redakcyjnego, pismo JEMI otrzymało 8 punktów. – To wielki sukces - maksymalna liczba punktów dla pisma na liście B wynosi 10. Serdecznie gratuluję redaktor naczelnej oraz całemu zespołowi – mówi rektor WSB-NLU, dr Wiktor Patena. Nieliczne czasopisma naukowe z listy B cieszą się taką pozycją. – Wysoka ocena to w głównej mierze zasługa właśnie pani doktor Anny Ujwary Gil – podkreśla rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, Tadeusz Węgrzyński. W piśmie artykuły naukowe publikują głównie naukowcy z międzynarodowych ośrodków naukowych. Rektor Patena objaśnia, na czym polega procedura przyznawania punktów: - Mamy listy A i B, na których znajdują się punktowane czasopisma naukowe. Ponieważ stopniowo zwiększała się liczba zgłaszanych Komitetowi pism i artykułów. dodano listę B, na której to znajduje się nasze JEMI. Według wykazu Komitetu Badań Naukowych z 2012 r. pisma z listy B mogą uzyskać od 1 do 10, z listy C (ERIH) – 10, 12 lub 14, a z listy A (JCR) – wielokrotności 5, od 15 do 50. Punkty przyznaje Komitet Badań Naukowych - dawniej organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski, teraz jednostka włączona w struktury Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista C obejmuje szeroko pojęte nauki humanistyczne - mówi rektor. Punkty przyznawane przez MNiSW są liczbami całkowitymi, o kilku możliwych wartościach.

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation wydawane jest zarówno w formie drukowanej, jak i on-line www.jemi.edu.pl. W piśmie publikowane są teksty dotyczące tworzenia małych firm, wpływu przedsiębiorczości na szeroko pojęty rozwój gospodarczy (w tym rozwój lokalny i regionalny), a także opisujące rozmaite postawy przedsiębiorczości. Zarządzanie w zakresie tematycznym czasopisma skupia się na rozważaniach teoretycznych i empirycznych z różnych dziedzin, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie innowacjami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie wartościami niematerialnymi. Wydawnictwo szczególnie cieszą artykuły interpretujące współczesne problemy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

Kluczową sprawą dla każdej dobrej uczelni jest działalność naukowo-badawcza, w której jednym z ważnych elementów jest czasopismo naukowe – mówi dr Anna Ujwary Gil. Trudno sobie wyobrazić uczelnię otrzymującą granty naukowe bez prowadzonej działalności naukowej. Wysoka kategoria naukowa WSB-NLU (otwieramy na pierwszym miejscu kategorię B) z pewnością przedkłada się na zdobywane przez naszych pracowników projekty badawcze. Proszę pamiętać, że nawet jeśli projekt naukowy (przyznany indywidualnemu badaczowi) byłby dobry, a uczelnia ma słabą lub żadną pozycję naukową, trudno sobie wyobrazić pozytywną decyzję o przyznaniu takiego grantu przez np. MNiSW. Niestety wiele takich pseudouczelni istnieje, które nie mają żadnych pracowników zainteresowanych rozwojem naukowym, nie publikują, nie prowadzą żadnej nauki, które nie mają racji bytu. Pozytywnym przykładem współpracy badawczej jest nasz unikalny wśród uczelni niepublicznych międzynarodowy projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego UE- Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP), nr 324448, pt. Reinvent, w którym główny jego koordynator profesor Marina Candi z Reykjavik University jest również członkiem Editorial Board JEMI.

W piśmie ukazują się artykuły traktujące o przedsiębiorczości w rozmaitych dziedzinach: - W 2013 roku ukazały się cztery numery JEMI (Volume 9, Issues 1-4, 2013). Pierwszy numer (Volume 9, Issue 1) poświęcony jest przedsiębiorczości w turystyce i sporcie - mówi redaktor naczelna. Artykuły tu zawarte prezentują działalność przedsiębiorczą i innowacyjną w tych dwóch sektorach. Pojawiają się też takie tematy, jak: znaczenie kreatywności w rozwoju innowacji w turystyce, problem współpracy z lokalnymi partnerami instytucjonalnymi w kontekście innowacyjnej działalności małych przedsiębiorstw turystycznych, kwestie dotyczące klastrów turystycznych, personelu jako czynnika produkcji w rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej, proces internacjonalizacji małego touroperatora w niszy rynkowej, główne obciążenia w prowadzeniu działalności gospodarczej postrzegane przez przedsiębiorstwa hotelarskie na Słowacji, postawy uczniów wobec kariery w branży turystycznej - implikacje dla zarządzania wiedzą ukrytą, problemy finansowe w KSP Polonia Warszawa oraz ambush marketing w Polsce przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej.
W kolejnym numerze JEMI (Volume 9, Issue 2) znalazły się artykuły dotyczące koncepcji myślenia systemowego, metod dynamiki systemu oraz dynamicznego podejmowania decyzji. - Myślenie systemowe jest dziedziną nauki, w której patrzymy na całość, a także na to, jakie są relacje i przyczynowe powiązania między zmiennymi. Podejście to używa modeli symulacyjnych złożonych systemów, w tym ekonomicznych, i bada ich zachowanie dynamiczne poprzez eksperymenty umysłowe. Dynamiczne podejmowanie decyzji uczy nas, jak podejmować je właściwie w niepewnym i szybko zmieniającym się środowisku – wyjaśnia dr Ujwary.
W numerze 3 JEMI (Volume 9, Issue 3) omówiono znaczenie i wpływ orientacji przedsiębiorczej (EO) na zachowania przedsiębiorstw, wyniki i efektywność ich funkcjonowania, które jest jednym z głównych obszarów zainteresowań badaczy. Inne konstrukty, takie jak intencje przedsiębiorcze, działania, możliwości wydają się pochodną orientacji przedsiębiorczej, bez której żaden z tych elementów nie mógłby się pojawić w tym obszarze badań. Ten numer zawiera zbiór interesujących, z naukowego i praktycznego punktu widzenia, artykułów na temat orientacji przedsiębiorczej, przedsiębiorczych intencji, możliwości, jakie oferuje przedsiębiorczość, stając się skuteczną alternatywą dla bezrobocia i wykluczenia społecznego.
Ostatni numer (Volume 9, Issue 4) nawiązuje do zarządzania, jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, która obejmuje liczne koncepcje i podejścia w analizowaniu problemów organizacji. Zawiera przynajmniej trzy takie koncepcje, jak: zarządzanie wiedzą, określające między innymi zdolność firmy do absorpcji zaawansowanych technologii, zarządzanie partycypacyjne, czy zarządzanie odpadami. Obok tych koncepcji pojawiły się tu również problemy zachowań menedżerów w kontekście realizowanych projektów organizacyjnych oraz tak zwana orientacja na interakcję, rozumiana jako zdolność firmy do interakcji z klientami i gromadzenia informacji. Wszystkie artykuły można przeczytać na głównej stronie JEMI: www.jemi.edu.pl.

Pismo JEMI cechuje się międzynarodową pozycją: - Liczba przyznanych punktów świadczy o wysokiej jakości czasopisma, które spełnia międzynarodowe standardy tożsame dla tego typu czasopism na świecie, m.in. tzw. podwójnej i niejawnej recenzji (double-blind review), mamy wprowadzoną procedurę ghostwriting and guest authorship, które stanowią o rzetelności w nauce i są jednym z jej jakościowych fundamentów.
Zgodnie z wymogami Ministerstwa czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy zewnętrznego podmiotu. Aby JEMI dotarło do jak najliczniejszego grona czytelników, jest ono indeksowane i abstraktowane w wielu bazach wymienionych na stronie pisma. Ponadto ważny jest udział zagranicznych autorów czy recenzentów. Nie może to być tylko wewnętrzne i uczelniane czasopismo. Tu statystyki mamy bardzo dobre. W latach 2012-2013 w 99% publikowali w JEMI autorzy całkowicie zewnętrzni wobec WSB. W roku 2013 wpłynęło do JEMI 75 artykułów (w tym 60% z zagranicy), w roku ubiegłym ten odsetek wyniósł więcej, bo 70% autorów zagranicznych.

Dr Ujwary podkreśla zaangażowanie i pomoc prof. Kazimierza Śliwy. Swe działania redaktor naczelna ukierunkowuje na zwiększanie potencjału naukowego pisma i sukcesywne doskonalenie go. - Warto zaznaczyć, że JEMI budowałam od nowa (z ogromnym wsparciem mojego mentora prof. Kazimierza Śliwy), z nową nazwą, z zupełnie nową radą naukową, z nowym zespołem redaktorów tematycznych, z zupełnie nowymi bazami do indeksacji i abstraktowania. W 2013 r. opublikowaliśmy 24 artykuły, odrzuciliśmy 51 (70%). Tych statystyk jest oczywiście dużo więcej, jak również kryteriów oceny czasopisma, które nie sposób tu wymienić. Stawiam oczywiście naszym pracownikom wysoką poprzeczkę, tylko dobre artykuły mają szanse na publikacje, po dwóch pozytywnych i zewnętrznych recenzjach.
A jakie perspektywy na przyszłość? - Na razie koncentruję się tylko i wyłącznie na publikowaniu dobrych artykułów, pozyskaniu profesorów do rady naukowej, autorów i recenzentów z zagranicy (w 2013 pozyskaliśmy 37 recenzentów, w tym 40% z zagranicy) i aby JEMI dotarło do jak najszerzej grupy odbiorców. W tym celu powołaliśmy nową osobę na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Baz i Repozytoriów dla JEMI. W perspektywie przynajmniej trzech, czterech lat najważniejsze będzie pozyskanie cytowań artykułów publikowanych w JEMI, co jest procesem już stopniowo obserwowalnym. Na to jednak potrzeba czasu – kończy dr Anna Ujwary Gil z WSB-NLU.

Agnieszka MałeckaDziękujemy za przesłanie błędu