Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 11 grudnia. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
18/06/2019 - 15:05

I Ty możesz zostać strażakiem. Jak?

Zjawiają się na miejscu pożaru zanim przyjadą pierwsze strażackie zastępy, w letnie dni usuwają zagnieżdżone na strychach i poddaszach owady, wreszcie są nieocenieni w walce z żywiołami. Dla strażaków ochotniczej straży pożarnej dźwięk syreny jest sygnałem, że ich miejscowość potrzebuje pomocy. Kto może wstąpić do OSP i z czym wiąże się służba strażaka ochotnika?


Jak działa OSP?

Zarówno Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jak i działająca w każdej gminie ochotnicza straż pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 178 z 2009 r. poz. 1380 z późn. zm.), oraz w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jak również Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 i 874 z późn. zm.).

Podstawą działania każdego stowarzyszenia jest również jego statut. Ustawa wprost wskazuje na jego obligatoryjne elementy takie jak nazwa, adres siedziby, cele działania czy organy władzy. Wszystkie ujęte w statucie kwestie, dotyczące działań przeciwpożarowych potrzebują w przypadku OSP aprobaty właściwego ze względu na teren działania miejskiego lub powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organem akceptującym postanowienia statutu w tym zakresie jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

OSP podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, dzięki czemu nabywa osobowość prawną. Wśród najważniejszych osób w strukturach OSP można wyróżnić Prezesa, Naczelnika, Sekretarza oraz Skarbnika. Do głównych zadań i celów OSP należy w szczególności: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, czy informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Kto może zostać strażakiem ochotnikiem?


Zgodnie z art. 19 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Ochotnicza Straż Pożarna jest umundurowaną jednostką ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w sprzęt specjalistyczny, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicza Straż Pożarna zrzesza zarówno członków zwykłych, wspierających i honorowych. Członkiem zwykłym, czyli „typowym” strażakiem OSP może być każdy niepozbawiony praw publicznych pełnoletni obywatele RP. Może być nim również cudzoziemiec, dla którego Polska jest stałym miejscem zamieszkania.

Za zgodą przedstawicieli ustawowych członkami OSP mogą być również małoletni, którzy ukończyli 16 lat i którzy deklarują czynny udział w realizacji celów OSP. Przyjęcie odbywa się na podstawie powziętej przez Zarząd OSP uchwały. Przyszły członek OSP podpisuje również deklaracje znajomienia się ze statutem oraz podejmowania działań zmierzających do realizacji celów OSP. Z chwilą przystąpienia do Straży, strażak ochotnik nabywa prawa i obowiązki wskazane w danym statucie.

W szczególności powinien on aktywnie uczestniczyć w sprawach jednostki, do której przynależą, opłacać składki członkowskie czy dbać o mienie wspólne. Udział w akacjach ratowniczych mogą brać członkowie OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65. lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze. Członkiem wspierającym OSP może być osoba prawna lub fizyczna, która deklarują wsparcie finansowe (lub inne) OSP.

Członkiem honorowym OSP może być każda osoba fizyczna zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. (Paulina Sudoł)

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji

Dziękujemy za przesłanie błędu