Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 14 czerwca. Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny
05/10/2023 - 10:00

Jeśli tego nie zrobicie, nie zagłosujecie. Do kiedy to trzeba załatwić?

Zostało niewiele czasu. Niedziela 15 października będzie dla nas. To my zdecydujemy kto wygra wybory parlamentarne. Żeby jednak wszyscy mieli szansę na wrzucenie głosu do urny, warto wiedzieć o ważnych datach.

10 dni dzieli nas od wyborów parlamentarnych. 15 października (poza oddaniem głosu w referendum) zdecydujemy, komu przypadną mandaty w Sejmie i Senacie. Przypomnijmy, że w Sejmie zasiada  460 posłów. To oni, poprzez głosowania, decydują między innymi  o tym, kto utworzy rząd. Powołują też szereg  kluczowych urzędników państwowych, ale przede wszystkim głosują nad ustawami. Bez zgody Sejmu  niemożliwe jest przeprowadzenie żadnej większej zmiany w polskim prawie.

W Senacie zasiada stu parlamentarzystów. W porównaniu z posłami, senatorowie mają mniejszy wpływ na proces kształtowania prawa.  - Senat wnosi poprawki do projektów ustaw przegłosowanych przez Sejm. Nie oznacza to jednak, że zostaną one uwzględnione w końcowym efekcie prac legislacyjnych. Sejm może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. Tak działo się zazwyczaj w mijającej właśnie kadencji parlamentu- czytamy w obywatelskim serwisie mamprawowiedziec.pl.

Jak sprawdzić, czy figurujemy w spisie wyborców?

Jeśli ktoś wie, gdzie jest zapisany do spisu wyborców, może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl, w zakładce "twoje dane". Można tam znaleźć także informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania oraz  sprawdzić też swoje dane przechowywane w rejestrze.

 Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania  

Jeżeli   ktoś w dniu wyborów nie będzie przebywać w miejscu, w którym mieszka na stałe i tak może zagłosować.  Do wyboru są  dwie opcje.  Jedna, to  złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania. Dla przykładu, jeśli ktoś jest zameldowany w Nowym Sączu, studiuje w Krakowie  i tam jest mu wygodniej oddać głos, może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w urzędzie gminy, w której zamierza oddać swój głos lub przez gov.pl.

Złożenie wniosku skutkuje skreśleniem ze spisu wyborców w dotychczasowym obwodzie wyborczym  i wpisaniem na listę w obwodzie, w który będzie wrzucać głos do urny. Kiedy ktoś nie ma pewności, gdzie będzie przebywać w dniu wyborów, może wyrobić zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 

Z takim  dokumentem można zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w całej Polsce i za granicą. Wniosek o wydanie takiego  zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Nie można tego zrobić online. 

Wniosek należy złożyć na piśmie, a zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się  w tym samym urzędzie gminy, w którym wniosek został złożony.  Zaświadczenie można odebrać samodzielnie lub  może to zrobić ktoś upoważniony.

W sytuacji przebywania za granicą, zaświadczenie wydaje konsul. Należy pamiętać, że w razie głosowania za granicą jedynym dokumentem potwierdzającym tożsamość jest ważny paszport. Wyjątkiem są jedynie te państwa, do których można wjechać na podstawie dowodu osobistego. W takim wypadku ważny dowód osobisty także będzie uznawany.

Wnioski o zmianę miejsca głosowania oraz wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów muszą zawierać: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, adres, pod którym się  przebywa w dniu wyborów. Termin złożenia wniosków mija 12 października, czyli na trzy  dni przed wyborami

Głosowanie przez pełnomocnika

Mogą to zrobić osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, także ci, którzy w dniu wyborów będą mieć ukończone co najmniej 60 lat.

Pełnomocnikiem może być ktoś wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa, lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.  Z takiej roli są wykluczeni kandydaci w wyborach, członkowie komisji wyborczej, w której pełnomocnik będzie głosować,  mężowie  zaufania lub obserwatorzy społeczni.

Jak udzielić pełnomocnictwa? Zamiar głosowania przez pełnomocnika można zgłosić na dwa sposoby: przez internet na stronie gov.pl oraz w urzędzie gminy, w której można głosować.

Konieczne jest dostarczenie wniosku. (wzór wniosku dostępny jest na stronie gov.pl)Nie trzeba załączać skanu dokumentu, w sytuacji internetowego wariantu złożenia wniosku. Trzeba mieć też podpisaną zgodę osoby, której chcemy udzielić pełnomocnictwa (wzór zgody dostępny jest na stronie gov.pl).

Jeśli wniosek jest składany ze względu na niepełnosprawność, należy załączyć również kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeśli pełnomocnik będzie głosował na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,  trzeba przegotować jego kopię.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Należy to zrobić najpóźniej 9 dni przed wyborami, czyli do 6 października. Akt pełnomocnictwa sporządza urzędnik gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub w innym miejscu na obszarze gminy. Pełnomocnictwo można cofnąć. W tym celu co najmniej dwa dni przed dniem wyborów trzeba złożyć w tej sprawie oświadczenie wójtowi gminy lub w twojej komisji wyborczej w dniu wyborów.

Głosowanie korespondencyjnie

Mają do tego prawo osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, także ci, którzy w dniu wyborów będą mieć ukończone co najmniej 60 lat. Do tej grupy zaliczają się też osoby, w dniu głosowania podlegające obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Co trzeba zrobić? Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do lokalnego komisarza wyborczego (lista znajduje się na stronie PKW) na jeden z trzech sposobów: online przez stronę gov.pl. pisemnie (doręczyć osobiście lub wysyłając wniosek pocztą na adres siedziby komisarza – wzór wniosku dostępny jest na stronie PKW) oraz telefonicznie (tylko wyborcy z niepełnosprawnościami oraz podlegający obowiązkowej kwarantannie lub izolacji).

Wniosek można złożyć do 2 października, chyba że ktoś przebywa w izolacji lub na kwarantannie. Wtedy termin upływa 10 października. Jeśli ktoś rozpocznie  kwarantannę lub izolację po tej dacie, najpóźniejszy termin złożenia wniosku to 13 października.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jeśli wniosek jest składany ze względu na niepełnosprawność, musisz załączyć do niego kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności podaje serwis mamprawowoedziec.pl ([email protected])Dziękujemy za przesłanie błędu