Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 marca. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola

SKWP - Regulamin Oceny Kół Gminnych

REGULAMIN OCENY KÓŁ GMINNYCH
Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy

1. Ustala się komisję oceny w skład  której wchodzą jako stały przewodniczący Prezes Zarządu Stowarzyszenia- Zygmunt Berdychowski oraz członkowie wybrani poprzez Zarząd Stowarzyszenia w maksymalnej ilości 7 osób łącznie z Przewodniczącym.

2. W ocenie bierze udział każde Koło Gminne.

3. Rozstrzygnięcie wyników oceny nastąpi do końca I kwartału 2019 r.

4. Przy rozstrzygnięciu oceny powinni brać udział Prezesi lub Skarbnicy Kół Gminnych.

5. Kryteriami punktacji w ocenie Kół Gminnych są:
a) wpłacenie wpisowego przez wszystkich członków w wysokości ustalonej regulaminem jest obowiązkiem i nie podlega punktacji. Przyjęcie na członka bez wpłaty wpisowego – punktacja ujemna /-10 pkt./
b) wpłacenie przez wszystkich członków składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Koło Gminne i zgodnie z regulaminem / 10 punktów za wpłacenie składek członkowskich przez wszystkich członków, proporcjonalna punktacja przy niepełnej wpłacie składek./ Zaległości w płaceniu składek członkowskich są doliczane narastająco z dwóch ostatnich lat sprawozdawczych.
c) powiększenie lub utrzymanie liczby członków zwyczajnych Koła Gminnego w przedziałach stanowi:
od 10 do  49 = 5 pkt., od  50 do 99 = 6 pkt., 100 do 149 = 7 pkt., 150 do 199 = 8 pkt., 200 do 249 = 9 pkt., 250  i powyżej – 10 pkt.
d) w przypadku zarejestrowania kasy w roku poprzedzającym ocenę koła, powiększenie liczby członków będzie brane od dnia zarejestrowania i zgodnie
z punktacją jw. 
e) wynik  finansowy Koła Gminnego za ostatni rok kalendarzowy w punktacji od 0 do 8 pkt. i zgodnie z załącznikiem nr. 2  w zakresie obrotu finansowego. Wskaźnik : poniżej 0,8 = 0 pkt,  od 0,8  do 1,0 =2  pkt, od 1,1 do 1,2 =3 pkt, od 1,3 do 1,4 = 4 pkt, od 1,5 do 1,6 = 5 pkt, od. 1,7 do m1,8 = 6 pkt., od 1,9 do 2,0 =7 pkt. powyżej 2,0 = 8 pkt.
f) systematyczne rozliczanie miesięcznych sprawozdań / do 10 –tego każdego miesiąca / W przypadku nieterminowych rozliczeń punktacja ujemna od 1 – 6 pkt.
g) wywiązywanie się z regulaminu działalności stowarzyszenia pkt 23.2.
W przypadku zaległości punkty ujemne od 1-12.
h) w przypadku systematycznych zaniedbań w zakresie wysokości salda w kole gminnym przyznaje się punkty ujemne w ocenie obrotu finansowego od 1 – 12 pkt.

6. Prowadzenie kompletnej dokumentacji i przedłożenie jej podczas każdego Gminnego Walnego Zebrania KWP z podaniem do wiadomości wszystkim członkom kasy ich wkładów i wysokości pożyczek.

7. Czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia oraz % udział członków  w organizowanych zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo–wyborczych Kół Gminnych. Punktacja od 1 – 10 pkt.

8. Najlepsze Koła oraz Zarządy Gminne KWP zostaną nagrodzone finansowo w miarę posiadanych środków. Przyznanie nagród przez komisję uwzględnia również zastosowanie pkt. 6 i 7 niniejszego regulaminu.

9. Wysokość nagród ustali Zarząd Stowarzyszenia KWP na odrębnym posiedzeniu .           

10.Wyniki oceny zostaną podane do ogólnej wiadomości podczas Walnego Zjazdu Delegatów KWP.