Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 21 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
01/03/2024 - 05:45

Ryczałt za wczasy pod gruszą w 2024 roku może być aż o 20 procent wyższy niż przed rokiem

Dzięki wzrostowi średniej krajowej w ubiegłym roku odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS wzrastają w br. rekordowo mocno, a to oznacza także podwyżkę świadczeń, w tym najpopularniejszego ryczałtu za wczasy pod gruszą.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Fundusz zakładowy w 2024 r. o 20 proc. w górę

Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (przy czym drugie półrocze bierze się pod uwagę, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu jest wyższe w stosunku do pierwszego półrocza).

Jest nią przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., tj. kwota 6 445,71 zł – tak wynika z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r.

Na jednego pracownika wypada 2 417,14 zł czyli więcej niż w drugiej połowie 2023 r. aż o 502,80 zł.

Kto może skorzystać z ryczałtu na wczasy pod gruszą i inne świadczenia

Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje pracodawca, a środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym i mogą być wydatkowane wyłącznie na ściśle określone cele socjalne. Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku ze zobowiązaniami Funduszu.

Szczegółowe zasady i warunki korzystania ze świadczeń socjalnych, rodzaje działalności socjalnej oraz katalog osób uprawnionych są określane w regulaminie wewnętrznym. Pracodawca uzgadnia regulamin z zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej organizacji nie ma – z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony przez pracodawcę. Środki zgromadzone w Funduszu są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej na rzecz:

  • pracowników i ich rodziny
  • emerytów i rencistów (czyli byłych pracowników) i ich rodziny
  • innych osób wskazanych przez pracodawcę.

Pracodawca powinien wskazać w regulaminie funduszu, czy ktoś jeszcze będzie uprawniony do świadczeń – w tym, czy będą nimi osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jakie wsparcie z funduszu socjalnego

Środki zgromadzone przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych służą finansowaniu ściśle określonych rodzajów działalności socjalnej. Są to:

  • wypoczynek, na przykład dofinansowanie do urlopu
  • działalność kulturalno-oświatowa
  • działalność sportowo-rekreacyjna
  • opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i w innej formie
  • pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa, na przykład zakup paczek świątecznych dla dzieci, zapomoga z powodu zdarzeń losowych
  • zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, na przykład pożyczka mieszkaniowa, pożyczka remontowa.

Zgodnie z przepisami przyznanie świadczeń i wysokość dopłat z funduszu zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej lub sytuacji materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Oznacza to, że pracodawca nie może wprowadzić do regulaminu dodatkowych kryteriów, które trzeba spełnić, żeby móc skorzystać ze świadczeń, takich jak staż pracy w firmie, czy wymiar etatu.

Wśród wskaźników, które firmy stosują, żeby ustalić zakres pomocy, najczęściej znajdują się liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym przy uwzględnieniu liczby dzieci pozostających na utrzymaniu oraz średni dochód na jednego członka rodziny.

Zastosowanie kryterium socjalnego powoduje, że pracownicy znajdujący się w różnych sytuacjach materialnych nie powinni otrzymywać wsparcia w tej samej wysokości.    ([email protected]) fot. Ellasommer/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu