Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
25/02/2015 - 13:00

Wysokie noty dla Przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina

Przedszkole integracyjne w Biczycach Dolnych prowadzone przez Lokalną Grupę Działania „Korona Sądecka” otrzymało jedną z najwyższych not w ramach ewaluacji prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały, w tym dwa oddziały integracyjne. W warunkach bezpiecznych i przyjaznych wspólnie bawi się i uczy 83 dzieci.

Przedszkole Integracyjne "Bajkowa Kraina" zostało poddane badaniu, tzw. ewaluacji problemowej zewnętrznej przeprowadzonej przez zespół wizytatorów. Celem ewaluacji było zebranie danych na temat funkcjonowania przedszkola, analizowanie tychże informacji oraz ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN.

Wizytatorzy zwracali uwagę czy:
1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
3. Dzieci są aktywne.
4. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
W każdym z tych obszarów przedszkole otrzymało poziom B, oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę oświatową.

Przedszkole Integracyjne "Bajkowa Kraina" działa od 8 kwietnia 2013 r. na terenie Gminy Chełmiec. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie LGD "KORONA SĄDECKA". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski:
1. Zorganizowana w przedszkolu przestrzeń sprzyja różnym formom aktywności dzieci, a liczne i różnorodne zajęcia dodatkowe i specjalistyczne zaspokajają ich potrzeby edukacyjne i uwzględniają możliwości psychofizyczne.
2. Przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia w ramach atrakcyjnych warsztatów tematycznych, organizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami i osobami ze środowiska lokalnego.
3. Wdrażane w przedszkolu nowatorskie rozwiązania znacznie wykraczają poza treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wpływają na wszechstronny rozwój dzieci.
4. Nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do inicjowania twórczych działań, samodzielnego organizowania zabaw swobodnych i realizowania własnych pomysłów na zajęciach oraz włączają je w realizowane przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego.
5. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i mają wpływ na jakościowy rozwój przedszkola.
6. Dyrektor sprawnie i skutecznie zarządza przedszkolem, zapewnia odpowiednie warunki do pracy indywidualnej i zespołowej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także umiejętnie angażuje pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz rodziców w proces podejmowania decyzji.

(opr.jg) źródło: LGD Korona Sądecka, fot.: http://www.przedszkolebiczyce.pl/
 


Dziękujemy za przesłanie błędu