Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 17 września. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
27/11/2019 - 06:30

Rok samorządu. Jak się mają obietnice do rzeczywistości na Limanowszczyźnie

Z samorządem związany jest od trzynastu lat. Najpierw przez dwie kadencje był radnym, potem zasiadał na fotelu wicestarosta, od roku po ostatnich wyborach samorządowych jest starostą limanowskim. Jak Mieczysław Uryga podsumowuje rok swojej pracy? Które z wyborczych obietnic udało się zrealizować, z czym sobie jeszcze nie poradził? Co uznaje za swoje priorytety?

Które z wyborczych obietnic już udało się panu zrealizować?
Jako starosta codziennie mierzę się z nowymi wyzwaniami, ale też muszę zajmować się kwestiami, z którymi samorząd boryka się od dłuższego czasu. Do kwestii trudnych, ale też priorytetowych, należy w mojej ocenie zaliczyć konieczność uregulowania sytuacji spółki Gorczańskie Wody Termalne z siedzibą w Porębie Wielkiej. Wiadomo, że nie są to kwestie nowe, ale obecna sytuacja zmusza nas do poszukiwania nowych rozwiązań, tak aby gospodarowanie majątkiem powiatu odbywało się z zachowaniem najwyższego stopnia gospodarności.

Jakie będą pana priorytety na najbliższe cztery lata? Czy zmieniły się wobec pierwotnych założeń?
-
Deklarowałem pracę na rzecz powiatu, dla społeczeństwa, dlatego konsekwentnie staram się tę deklarację realizować. Jako jej wymierne efekty wskazać należy między innymi realizację, przy udziale wkładu własnego powiatu, projektu, polegającego na stworzeniu centrum leczenia chorych podeszłym wieku, czyli oddział geriatrycznego w szpitalu powiatowym w Limanowej. Kontynuujemy także projekt polegający na głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a w trosce o młodszą cześć społeczeństwa stale wspieramy rozwój bazy dydaktycznej i edukacyjnej.

Przedsięwzięcia realizowane obecnie to na przykład modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej powiatu limanowskiego, rozłożona na lata 2016-2020. To koszt ponad 7,5 mln złotych, z czego wkład własny powiatu to blisko 3,4 mln.  To także budowa wysokosprawnej kogeneracji w krytej pływalni w Limanowej. Koszt 740 tys. złotych, wkład własny powiatu - 90 tys. zł.

Możemy się też pochwalić poszerzeniem oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego w wysokości, na co przeznaczyliśmy ponad 8 mln, wkład własny to ponad 2 mln.  Kolejne przedsięwzięcie to rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół góry Mogielica i szlaków łącznikowych gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasa główną VeloDunajec. To wydatki w wysokości blisko 4 mln złotych, z finansowania zewnętrznego.

Jaskie są główne przedsięwzięcia zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok?
-
To wkład własny do projektu utworzenia centrum leczenia chorób w podeszłym wieku –oddziału geriatrycznego w szpitalu w Limanowej. Planowane wydatki w to 3,5 mln złotych. Modernizacja obiektów oświatowych, planowane wydatki to 1.5 mln ze środków własnych powiatu. Ważne zadania to remonty i inwestycje na drogach powiatowych, na co chcemy przeznaczyć 34.8 mln zł, z czego wkład własny powiatu to 11,7 mln. Realizujemy też program „E - usługi w informacji przestrzennej powiatu limanowskiego” – to wydatki w wysokości 9,7 mln złotych.

Z czym nie poradził pan sobie przez ten rok? Co okazało się najtrudniejsze?
- Trudno wyodrębniać kwestie priorytetowe, kiedy wiem, że w każdym obszarze działania samorządu powiatowego rysują równie ważne, ale inne problemy czy potrzeby jakie powinny być zaspakajane. Tak jak wspomniałem jednak wyżej, kwestią priorytetową na najbliższy czas będzie znalezienie odpowiednich rozwiązań prawnych zapewniających prawidłowe i gospodarne wykorzystanie potencjału spółki Gorczańskie Wody Termalne z siedzibą w Porębie Wielkiej, o co obecnie czynimy wzmożone starania. Chciałbym też się skupić na prawidłowym gospodarowaniu budżetem powiatu, co pozwoli na skuteczne dążenie do zmniejszania istniejącego obecnie zadłużenia.

Jak pan ocenia współpracę z radnymi?
-Jestem zadowolony ze współpracy z radnymi. Bardzo cenię sobie ich zdanie, które niejednokrotnie bywa zróżnicowane, ale pomaga znaleźć odpowiednie rozwiązania pojawiających się w codziennej pracy problemów. Mam nadzieje, że współpraca,  tak jak dotychczas i w nadchodzących latach będzie układała się zgodnie, co pozwoli na realizację priorytetów, o których mowa powyżej.

Czy mając doświadczenia tego roku podjąłby pan ponownie decyzję o starcie w wyborach?
-Od 13 lat związany jestem z samorządem powiatowym, w którym doświadczenie zdobywałem najpierw jako radny powiatowy, później członek zarządu powiatu, kolejno wicestarosta limanowski, aż w listopadzie ubiegłego roku objąłem funkcję starosty. Decyzja o starcie w wyborach stanowiła naturalną kontynuację mojej wieloletniej pracy na rzecz samorządu lokalnego, dlatego też jestem przekonany była słuszna.

redakcja@sadeczanin.info fot. UM LimanowaDziękujemy za przesłanie błędu