Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 19 września. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
27/02/2020 - 21:50

Zgrzyt na sesji rady gminy w Kamionce Wielkiej

Podczas zakończonej XX zwyczajnej sesji rady gminy Kamionka Wielka, doszło do zgrzytu między radnymi a wójtem. O co poszło?

Zaproponowany porządek przebiegu sesji nie zapowiadał żadnych emocji. Tym bardziej, iż we wtorek spotkały się wszystkie komisje rady gminy, aby zaopiniować proponowane projekty uchwał, które miały być zaprezentowane na sesji.

W obradach udział wzięło 15 radnych. Otrzymawszy głos, wójt gminy wniósł nowe punkty do porządku sesji, tj. powołanie nowego skarbnika gminy (gdyż poprzedni odchodzi na emeryturę) oraz o przyjęcie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020 - 2035, które zostały wprowadzone do porządku obrad.

Wśród interpelacji pojawiła się prośba o wystąpienie wójta do powiatowego zarządu dróg celem odnowienia i odmalowania barierek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej oraz zgłoszenia do programu funduszu dróg samorządowych drogi gminnej w miejscowości Mszalnica Styrek Wolniki. Ponadto, radny Antoni Potoniec poinformował zebranych o toczącej się kolejnej rozprawie sądowej między gminą a jej mieszkańcami, dotyczącej budynków postawionych przy stacji, wyrażając nadzieję, iż wójt poinformuje w stosownym czasie o jej wyniku.

Następnie wójt gminy Andrzej Stanek, przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, po którym nastąpiło uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę skarbnik – Marii Wiatr.

Po zakończeniu miniuroczystości, rada przeszła do rozpatrzenia propozycji uchwały, powołującej na stanowisko skarbnika gminy, Małgorzatę Witteczek (byłą główną księgową urzędu miasta Nowego Sącza). I wtedy rozpoczęła się burzliwa dyskusja.

- Dlaczego dopiero na kilka minut przed sesją zgłasza pan projekt uchwały o powołaniu skarbnika? Kilkanaście godzin wcześniej na zebraniach komisji nie było o tym mowy – pytał wójta, radny Marcin Kiełbasa.

- Chyba wójt nie ma zaufania do pani Witteczek, gdyż to sekretarz, a nie pan wójt prezentował kandydatkę. Pani Witteczek gratuluję odwagi, że chce przyjąć rolę skarbnika przy tak fatalnym stanie finansów gminy – zgłaszał swoje uwagi radny Potoniec.

Niezwłocznie z odpowiedzią, pospieszył wójt gminy:

- Pani Witteczek została przyjęta do urzędu z tym zamiarem, że zostanie powierzona jej ta funkcja. Zatrudniam taką osobę i przygotowuję ją, aby weszła bezkolizyjnie w finanse gminy. I nie było to tajemnicą i wszyscy o tym wiedzieliśmy. Wczoraj zostało to potwierdzone, że przedwcześnie na emeryturę odchodzi pani skarbnik Maria Wiatr i to uszanowałem. Z tego względu poszedłem pani Wiatr na rękę, by nie utrudniać jej przejścia na emeryturę. Kierowałem się dobrem gminy i pracowników.

- Nie neguję kompetencji kandydatki. Chodzi o sposób przedstawienia projektu uchwały. Przecież pani Wiatr, dużo wcześniej złożyła wypowiedzenie – dopowiada radny Kiełbasa

- Uważam, że nie kierowałem się polityką, lecz czynnikiem ludzkim, więc kto chce, niech przyjmie tę kandydaturę. Nic tu nie da moje nawet półgodzinne rozważanie – dodał wójt.

Na to, radny Potoniec stwierdził, że przecież nic się nie stanie, gdyby podjąć uchwałę za dwa tygodnie.

- Nie chciałbym, aby atmosfera wokół powołania pani Witteczek, była niezdrowa. Może po przerwie, pani Witeczek od siebie poda do wiadomości jaką ma wizję na poprawę sytuacji finansowej gminy. Chciałbym abyśmy stworzyli takie warunki, tak pani Witteczek poczuła od nas energię do działania – wyraził swoje zdanie radny Piotr Witek.

W tym momencie, ostatecznie przewodniczący rady Kiełbasa, zarządził przerwę, na opiniowanie przez komisję kandydatury nowej pani skarbnik. Po wznowieniu sesji, z pozytywną opinią komisji, Małgorzacie Witteczek, jednogłośnie została powierzona funkcja skarbnika gminy.

Dalsza część sesji przebiegała już sprawnie. W uchwale „w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso”, na inkasentów powołano sołtysów. Ze względu na powołanie nowego sołtysa sołectwa Królowa Górna, Krystiana Janiczka, do uchwały „w sprawie zmiany uchwały Nr VII/67/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka  z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej”, wprowadzono stosowną adnotację.

Biorąc pod uwagę, iż wzrosła liczba dzieci z terenu gminy Kamionka Wielka, przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, udzielono pomocy finansowej Miastu Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w tymże ośrodku, przeznaczając na ten cel 33,4 tys. zł. Zobowiązanie to będzie pokryte z dochodów własnych budżetu gminy.

Radni wyrazili również zgodę na wprowadzenie pokontrolnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2020-2035 oraz uchwalono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka. Ponadto zaopiniowano, w formie podtrzymania wcześniejszej opinii (wyrażonej kilka miesięcy temu) w sprawie uzgodnienia, ponownie przedłożonego, projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Mieszkańcy mogli się też dowiedzieć, iż w tym roku nie będzie naboru wniosków na odnawialne źródła energii, lecz tylko na zakup kotłów niskoemisyjnych. Jednocześnie zdementowano pogłoski o prowadzonych rozmowach zmierzających ku rzekomej likwidacji stołówek szkolnych.

Wśród napływających pism, poruszono zagadnienie przejęcia drogi jednego z mieszkańców przez gminę, która to musi zostać odroczona, ze względu na nieuregulowany stan prawny działek, w obrębie których przebiega droga. Również w odpowiedzi na prośbę skierowaną do wójta i rady gminy, zostanie wykonany doraźny remont drogi Kamionka Mała – Popardowa Niżna. Pracownicy urzędu gminy interweniowali też w sprawie polepszenia stanu drogi w Królowej Górnej na odcinku kościół – ZPD – Królowa, która została uszkodzona podczas prac prowadzonych przez firmę energetyczną.

- Ta kwestia jest to pod naszym nadzorem i pracownicy tej firmy muszą przywrócić stan poprzedni drogi – dodał wójt Stanek.

Sesję zakończyło przedstawienie zarysu trwających konsultacji nowego programu ochrony powietrza.

(Karol Trojan) [email protected], fot.: Karol TrojanDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe