Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 22 stycznia. Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
22/06/2015 - 11:30

Polski Gepard dla Newagu. Ranking tygodnika Wprost

Newag S.A. obok CCC i LPP to według ran­kingu „Wprost” naj­szyb­ciej roz­wi­ja­jąca się pol­ska firma. Auto­rzy zestawienia spraw­dzili, w jakim tem­pie rosły przy­chody firm, ile pie­nię­dzy prze­zna­czyły na inwe­sty­cje i jaka jest efek­tyw­ność ich dzia­łal­no­ści.
Nagrodę dla Newagu, trzeciego największego Polskiego Grparaga,  pod­czas gali tygo­dnika „200 Naj­więk­szych pol­skich firm” odebrał pre­zes zarządu spółki Zbi­gniew Konie­czek.

Ranking tygodnika "Wprost" to zestawienie dwustu  nawiększych firm z pol­skim kapi­ta­łem. Te, które zyskały miano Gepar­dów zostały uznane za najszybciej rowijające sie przedsiębiorstwa.  W ścisłej czołówce znalazło się pięćdziesiąt przedsiębiorstw. Listę zdominowały firmy prywatne. Do pięć­dzie­siątki dostały się czterdzieści dwie takie firmy i tylko osiem pań­stwo­wych. W pierw­szej dzie­siątce ran­kingu znalazła się tylko jedna firma kon­tro­lo­wana przez pań­stwo – mono­po­li­sta na rynku drewna - Lasy Państwowe.

Przy tworzeniu rankingu prze­ana­li­zo­wano dwieście naj­więk­szych pod wzglę­dem przy­cho­dów firm w Pol­sce. Na pod­sta­wie para­me­trów finan­so­wych wybrano pięćdziesiąt naj­lep­szych.W zestawieniu  uwzględ­niano wiel­kość przy­cho­dów oraz ich dyna­mikę w uję­ciu nomi­nal­nym i pro­cen­to­wym oraz  war­tość spółki. Po lupę   wziąto także   wskaź­nik stopy zwrotu z kapi­ta­łów wła­snych (ROE), wskaź­nik ren­tow­no­ści netto i  poziom nakła­dów inwe­sty­cyj­nych. Za każdy z para­me­trów spółka otrzy­my­wała okre­śloną liczbę punk­tów. W sumie do zdo­by­cia było mak­sy­mal­nie 100 pkt. 

(m)
fot. Newag.plDziękujemy za przesłanie błędu